ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-717
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-717
ხელნაწერის სახელწოდება
ქართლის ცხოვრების შემოკლებული რედაქცია
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1801
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1900
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

უცნობია


ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

უცნობია


ხელის აღწერა

გადაწერილია გაკრული ხელით,  არაა დაცული ხაზების სისწორე.


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
17
სიმაღლე
21.6
მინაწერები

მინაწერები არ აქვს


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ჭვირნიშანი ქაღალდი, 1899 წლის, ჩასმული ლურჯი ფერის მუყაოს ყდაში. 


ფურცლების რაოდენობა
46
ხელნაწერის მდგომარეობა

რესტავრირებული, ნაკლული; ხელნაწერი ცენტრში შემოსვლისას იყო დაზიანებული, დაშლილი


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

დანომრვა ფურცლების მიხედვით (რექტო-ვერსო)


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

სწორი თანმიმდევრობა


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ცხოვრება ფარნავაზისი რომელი იყო პ~ლი მეფე ქართლისა 

მას ჟამსა იყო ჭაბუკი ერთი მცხეთას ქალაქსა შ~ა რომელსა 

[...]ვა ფარნავაზ, ესე ფარნავაზ იყო მამულად ქართლელი ნათესა 

ვი უფლოსი მცხეთოს ძისა, და დედულად სპარსი ასპანელი, 

და იყო იგი ძმისწული სამარისი რომელი მოსლვასა მას ალექს 

ანდრესსა მცხეთელ მამასახლისი ყოფილ იყო ესე სამარ და ძმა

მისი მამა ფარნავაზისი მოკლულ იყო ალექსანდრესგან. 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

ხ~ ვახტანგ

შეატყო სიკვდილი თავისა თვისისა და მოუწოდა ყოველთა სახლეულთა

თვისთა, და სამღვდელოთა და ერთა ჩინებულთა და მცხეთა და განამტ

კიცნა ყოველი სარწმუნოებასა ზედა ქრისტესსა და სიყვარულსა და ერთო

ბასა ზედა ურთიერთისადმი და პირმშოსა ძესა თვისსა დაჩისა დაადგა გვირგვინი სა

მეფო და დაელოცა მეფობა, და შეავედრნა ყოველნი ერი მას და ერთა

მათ მეფე იგი დაჩი, და სხვანი ძენი და ცოლ დედოფალი თვისი, და მას დღესა იყო ერსა

მას შინა გოდება და მწუხარება მრავალი, და მიიცვალა ვახტანგ მეფე, და დაფლ

ეს მცხეთას საკათალიკოზოს სვეტსა თანა რ~ლსა შ~ნა არს ღ~თივ აღმართებ[........]

ან სვეტისა ზედა [.......] საფლავსა წერილი არს ხატი მის[.......................] 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
46v