ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-600
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-600
ხელნაწერის სახელწოდება
მოქცევაჲ ქართლისაჲს ჭელიშური რედაქცია
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1301
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1500
ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია ლამაზი მწყობრი ნუსხურით


სკრიპტის აღწერა

 ტექსტი გადაწერილია ნუსხურით, ხოლო ყოველი ახალი აბზაცი იწყება დიდი ასომთავრული ასოთი 


სიგანე
17
სიმაღლე
24.5
მინაწერები

2v-3r: წამ წ~გნსა შემკაზმავსა თევდოსას დ[..] მსთამბეთ  ვრძილს შორია შენ ღ~ნ თითო თითო ფურცელი შემშრია

7r: გუასწრ ღ~თო ზენაარ.

7v: წმიდაო ნინო მოციქულო მეოხ მეყავ მოსავსა შენსა თევდოსიას.

24r: ს~ლსა მონაზონსა გერმანეს ეზდაველისძესა და მისსა მეუღლესა და დედათა  მამათა  ძმათა და დათა შვილთა და ძმის წულთა შ~ნს ღ~ნ ა~ნ჻

27r: ცოდვილსა თეოდიას შ~ს ღ~ნ დედასა მისსა ანოსიას შ~ს ღმერთმან

28v: მომდას ლთრბნისგნ კ~ე თ~ღრი

34v: თქვენი შვილი მარიამ მოგახსენებთ

36r: ,,წმიდაო ნინო უშველე ბასილის თუალთა.“

42r: ,,ბასილსა და მისთა გარდასულთა შეუნდევ ღმერთმან ამინ.“


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ხის ტყავგადაკრული, დაზიანებულ ტიფრულ ყდაში ჩასმული ხელნაწერი 


ფურცლების რაოდენობა
120
ხელნაწერის მდგომარეობა

კრებული, თავ-ბოლო ნაკლული.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

დანომრვა ფურცლების მიხედვით (რექტო-ვერსო)


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრობა ზუსტი


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

გზნა გულსა მისსა სიყ~რული ქ~სი და წარავ 

ლინა მთავარი ერთი მოყვანებად ები 

სკოპოსთა ი~ჱმისათა ანტიოქისათა  

 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

დაესრ~ლა ცხრბჲ ნეტარისა და ბევრწილ სა

ნატრლისა ღირსისა ჩ~ნისა დ~დისა და განმანათლ

ებლისა უბწოსა წ~ისა ნინო~სი: წ~ო ნინო უშ~ლე

ბსლისა თლთა  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
36v