ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-5050
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

 

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-5050
ხელნაწერის სახელწოდება
კრებული
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1827
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1827
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

დამკვეთი - დიმიტრი მაღალოვი


ხელის აღწერა

გაკრული ხელი, წვრილი ასოებით. იყენებს სასვენ ნიშნებს და მახვილებს. 


სკრიპტის აღწერა

მხედრული. გადამწერი იყენებს მთავრულ ასოებს სათაურების, აბზაცების დასაწყისში და ხშირად ტექსტშიც სიტყვის დასაწყის ასოებად. 


სიგანე
16
სიმაღლე
20.5
მინაწერები

ზედა ყდის შიდა მხარე: ეს წიგნი დავაწერინე ჩემს მოსახსენებელად მე თავადმა დიმიტრი მაღალოვმა ოკდომბრის ა დღესა ჩყკზ წელსა

10v მარცხნივ:

17v მარცხნივ: || ფსალ.88.37.

23r მარჯვნივ: იმოთ 1-27

38v: სრულ იქმნა დიდება ღმერთსა ამინ. მე ფრიად ცოდვილმან და უღირსმან მონამან ღ~ისამან დიაჩოქმა ზაქარიამ გაგუნოვიმ აღვსწერე წიგნი ესე მსგავსად დედნისა. რომელმან მკითხველმან აღიკითხოთ და შეცდომა იხილოთ რაჲმე ნუ ვიწყენთ და ლოცვით მოგჳხსენიებდეთ, რათა თქვენცა მოგეტევნესთ შეცოდებანი თქვენნი: ამინ, ჩყკზ= წელსა, სეკდემბრის ვ-სა, დღესა.


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ჭვირნიშნიანი ქაღალდი, მუყაოს ყდა 


ფურცლების რაოდენობა
18
ხელნაწერის მდგომარეობა

სრული, დაუზიანებელი. გვხვდება წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წიგნთ საცავის ბეჭედი თავფურცელზე, 38v და 39v გვერდებზე.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

დანომრვა ფურცლების მიხედვით (რექტო, ვერსო)


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრობა სწორია


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

სტორია საქართველოისა ღწერილი ჶრანციცისა  

ღენერალ. არლოს მ~რ ხ~ თარგმნილი ჶრანციცულითა უსულ

ად უფლისა პრორევთისაგან. 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
4r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

~ ეუფესა მას საუკუნეთასა. უხრწნელსა.

ხილავსა. ხოლოსა რძენსა ღ~ა პატივი. და

იდება უკუნითი უკუნისამ

დე ამინ;  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
23r
ხელნაწერის კავშირი სხვა ხელნაწერებთან

უცნობია