ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-4989
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-4989
ხელნაწერის სახელწოდება
კრებული
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1821
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1821
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

ხელნაწერი ეკუთვნოდა ილია ჭავჭავაძეს


ხელის აღწერა

გაკრული ხელი, წვრილი ასოებით. იყენებს სასვენ ნიშნებს და მახვილებს 


სკრიპტის აღწერა

მხედრული. გვხვდება მთავრულ ასოები აბზაცების დასაწყისში და ზოგჯერ სათაურებშიც.


სიგანე
21.2
სიმაღლე
30.5
მინაწერები

1r: S-N4989

2r ზედა აშია: -ასე:-

2r ზედა აშია: N4989

2v მარცხენა აშია: ატთ.

10r შუაში: აღმწერი ამა წიგნისა იოსებ იაშვილი ႨႱႲႭႰႨႱ ვითხოვ შეცთომის მოტევებასა:-

10r შუაში: 1818 წელსა ჩყვა წელსა- иунисс. 3. Одеса.

21v: აღიწერა ჴელითა მღვდლის იოსებ იაშვილისათა ჩყႩႠ წელსა:-

21v: 40 გვერდია

 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ჭვირნიშნიანი ქაღალდი. ტყავგადაკრული ყდა. 


ფურცლების რაოდენობა
21
ხელნაწერის მდგომარეობა

რესტავრირებული, სრული. ხელნაწერთა აღწერილობის მიხედვით უყდო (ფ.ფ.-ს 5-8 ქვედა კიდე შემოღრღნილი აქვს; ფფ. 16-17 ამოვარდნილია).


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერს აქვს ორმაგი დანომრვა: გვერდების (გადამწერის) და ფურცლების (მკვლევარის. რექტო, ვერსო) მიხედვით. 


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრობა სწორია


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ႱႠႵႠႰႧႳႪႭႱႠ ႫႤႴႤႧႠ ႸႧႠႫႭ​ ​

ႫႠႥႪႭႡႠႧႠႧ:


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
2r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

დეს მოკვდების მათგანი ქალი ანუ კაცი დიდთა გუართა, იქმნენ შეკრე

ბასა ფრიადსა ქალნი და კაცნი და იწყებენ თავში ცემასა. და ყვირილსა და კ~დ

ქალნი მოიგლეჯენ თავთაგან საფარველსა:-  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
21v