ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-3670
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-3670
ხელნაწერის სახელწოდება
საქართველოს მოკლე ისტორია
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
სანკტპეტერბურღი
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1822
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1822
ხელის აღწერა

გაკრული ხელი, წვრილი ასოებით, კარგად გამოკვეთილი სიტყვებით და ასოებით. ზოგჯერ გვხვდება ასოების გადაბმის შემთხვევებიც.


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
21
სიმაღლე
25.5
მინაწერები

ყდა: грузинская история

0 სინგურით: სანატრელის უწმიდესის საქართუჱლოს კათოლიკოზ პატრიარხის მეფის იასეს ძის ანტონისაგან აღწერილი ესე გამოკრებილი ქართლის ცხოვრება:

2  მარცხენივ: || მაკაბელ. 1.1

3 მარცხენივ: მაკაბელ. 1.7

30: დიდის ირაკლის, მეორის მეფის ძეო, 

ბრძენთა_თჳს მზეო, მირიან საჴელ გძეო.

ყოვლთა კეთილთა, ჰაზრთა მარადის მწეო,

მცირ მაშვრალობით, გვედრით ბნელთა_თჳს დღეო

ხსოვისა ღირს_მყოთ, ერდგულ მუხნარის ძეო.

30: = თქვენი უმცირესი დისწული გრიგოლ ბაგრატოანი. წელსა. ჩყკბ-ს სეკდემბრის. იე-ს დღესა სანკტპეტერბურღს.

 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ჭრელი მუყაოს ყდა, გაფორმებული ტყავის დეტალებით 


ფურცლების რაოდენობა
20
ხელნაწერის მდგომარეობა

მთლიანი, არ აქვს ნაკლული ადგილები და დაზიანებები. დაუწერელია შემდეგი გვერდები: 1r-2v, 3v, 18v, 19v, 19v-20v.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

აქვს ორმაგი დანომრვა: გადამწერის (გვერდების მიხედვით) და მკვლევარის (რექტო, ვერსო).


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრობა სწორია


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

საქართუჱლოსა მეფეთა ჰშთამომავლობათათჳს: 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
4r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

“ხოლო მეუფესა მას საუკუნეთასა უხრწნელსა, უხილავსა, მხო=

ლოსა ბრძენსა ღ~თსა პატივი, და დიდება უკუნითი უკუნისა-მ-დ-ე

ამინ:

჻ 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
18r