ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
S-25
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
S
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
S-25
ხელნაწერის სახელწოდება
ქართლის ცხოვრება, ბარათაშვილისეული ნუსხა
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
თბილისი, ჯვარის საყდარი
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1760
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1761
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

ხელნაწერი ქ.შ. წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებისათვის შეუწირავს ილია ჭავჭავაძეს 


ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

უცნობია


ხელის აღწერა

ლამაზი ხელი, მრგვალი, სიმეტრიული ასოებით. სიტყვაში „ფილოსოფოსი“, გადამწერი იყენებს ნუსხურ ფ-ს,  სხვა სიტყვებში კი ჩვეულებრივ ფ-ს. 


სკრიპტის აღწერა

მხედრული. სათაურის და აბზაცის დასაწყისი ყველა პირველი ასო შესრულებული ასომთავრულით. 


სიგანე
20.5
სიმაღლე
32
მინაწერები
 • თავფურცელი: არითმეტიკული გამოთვლები, ხელრთული სიტყვები
 • თავფურცელი: S-25
 • თავფურცელი: წ.ა.
 • თავფურცელი: ესე
 • თავფურცელი: ვახტანგ გორგასლანს იყო ამ წელში  ქრ[..]ტეს აქეთ უნგ
 • თავფურცელი: მმ
 • თავფურცელი: ჩყკ წელსა [მარტ]ის თხუთმეტსა იე [არ] [მ]იართვის ქოლაგირის სომხებმა დავით ბარა[..]ის მამულს
 • თავფურცელი: S:25
 • თავფურცელი: 
 • თავფურცელი: დავით
 •  თავფურცელი: ჩყკდ წელსა დეკემბრის იბ დავი[...............]ეს. წარვიდს დეკემბრის გ [მოურავის] ქალს ხუთ მანეთი მიეცეს ფებერვლის კჱ
 • თავფურცელი: [....]თ ადგომით გეწყ
 • თავფურცელი: М. [............]вили
 • ხელნაწერში გვხვდება გადამწერის მიერ გაკეთებული მინაწერები, ე.წ. შეისწავეები, მათ ზოგჯერ ახლავთ დათარიღებები მოგვიანო პერიოდისა:

15r მარჯვნივ: დასაბამითგან სოფლისათ ხუთი ათას ხუთასსა: 5500 2 4004 p:

25v მარცხნივ: შვილებს რომ მსხუჱრპლად დაჰკლვიდენ, აქა ამოიკუჱთა

54r მარჯვნივ: ქ~ეს ამაღლებითგან გარდასრულ იყუნეს წელნი. ტ~ნვ: 376

54r მარჯვნივ: ქეს შობ: 409

55r მარჯვნივ: იქმნა კრება მეორე 381 ქს: შობ: 414

55r მარჯვნივ, სინგურით:  მესამე მეფე მირდატ

55v მარცხნივ: იქმნა კრება მესამე 431

55v მარცხნივ: იქმნა ქრ აქეთ 445 444

58r მარჯვნივ, სინგურით: მეოთხე მეფე ფარსმან

 58r მარჯვნივ, სინგურით: მეოთხე მეფე მირდატ

58r მარჯვნივ: მეოთხე კრება 451

60v მარცხნივ: ქ~ეს აქათ უნ~გ: 463

60v მარცხნივ, სინგურით: მეხუთე მირდატ

60v მარცხნივ: ქ~ეს აქათ უნ~ზ. 467

62r მარჯვნივ: ქ~ეს აქათ, უ~ჲზ პირველი მეფობა ლეონ ლეონ მაკელისა: [4.7] 447

86v მარცხნივ: ქართლის მოქცევითგან სვეტის ცხოვლის აღშენებამდე, კ~ზის განწესებამდე გარდაჴდეს წელნი. რო: მეფენი გარდაცვალებულ იყუნეს. . და მთავარეპისკოპოსნი ႨႢ: ამაღლებითგან ფა:

86v მარცხნივ: დასაბამითგან სოფლისათ ~~~;

89r მარჯვნივ: ქ~ეს აქათ ფ~იზ: 517

89v მარცხნივ, სინგურით: მეორე კ~ზი სამოელ

89v მარცხნივ: ქ~ეს აქათ. ფ~კთ: 529

89v მარცხნივ: ქ~ეს აქათ ფმ~ბ: 542

90r მარჯვნივ: ქ~ეს აქათ ფ~ნ~ვ~ 556

90r მარჯვნივ: დასაბამითგან წელთა ხ~ჲ~ვ~; ქ~ეს აქეთ ფ~ნ~თ 559

96v: მღდელი უღირსი იოანე შენდობისა მთხოველი ვარ, ოკდონბერ ი~ვ. ქ~ეს აქათ ჩ~ღჲ.

98v მარცხნივ: იბატონა ე~: წელ.

99r მარჯვნივ: ქ~ეს აქათ ქ~თ~, 609 ქ~ს აქათ ქ~კ: 606

100v მარცხნივ: კზ~ი ქართლისა ვ~ა ითქვა და განეფინა ქყ~ნასა ზ~ა ვ~დ განთავისუფლდა კრებასა შ~ა ანტიოქიისასა. მაშინ უკუჱ იოანე გუთელ ეპისკოპოსი თ~სისა სამწყსოსა და ერისა მიერ მოივლინა ქართლად. და ქართლისა კზ~ისა იოანეს მ~ს მიიღო ჴელთ დასხმა მცხეთას რ~ მას ჟ~ა საბერძნეთისა კერძონი ხატთა  ბრძოლისა წვალებასა და ეპყრნეს:

101r მარჯვნივ: კაპრონიკი

101r მარჯვნივ: ქ~ეს აქეთ, ქ~კჱ680

101v მარცხნივ: ქ~ეს აქათ: ფ~პ~ჱ~. კ~[......]

101v მარცხნივ: დიმიტრი

103r მარჯვნივ: აქა გაჩნდა კ~ზი აფხაზეთისა, ჟამსა მას ლეონ ისავროსისასა: ქ~ეს აქეთ ღ~კ.

103v მარცხნივ: დასაბამითგან სოფლისათ, ექვსი ათას ორას ორმეოცდა ცხრასა. ქ~ს ჯუარცმითგან შვიდას ოცდა ათსა. მეფობასა ბერძენთასა ლეონ ისავრიისა. კ~ზი სამოელ

106r მარჯვნივ, სინგურით: ბ~. არჩილ

106v მარცხნივ: ძმა ამისი ლეონისა, თეოდორის კოსტანტინე:

109r მარჯვნივ: ბერძენთა მეფე კოსტანტინე. სკორის მოსახელე. ქ~ეს აქეთ ღ~კთ

110r მარჯვნივ: მამა ლეონისა თეოდორის

110r მარჯვნივ: აქა გაჩნდა მეფე აფხაზეთის. იბატონა ორმეოც და ხუთი წელ:

112r მარჯვნივ: ამან ბაგრატ აფხაზეთს გააჩინა და განაწესა კ~ზი. ქ~ეს აქათ ყ~ლ:

112r მარჯვნივ: გარდაბანი ალაზანს გაღმართი ჩაყოლება;

112v მარცხნივ: ქ~ს აქათ, ყ~ლა:

113r მარჯვნივ: თევდოსი. ~ გარდაიცვალა შვილიანად დაჯდა მეფედ გიორგი. რ~ლსა საუფლისწულოდ ჰქონდა აღნეთი. ამის თვის ეწოდა მას გიორგი აღნეთელი.  თეოდოსი იბატონა კ~ზ წელ ცოლთა და შვილთა მისთა იბატონეს. ზოგნი იტყოდეს კ~ზ წელს ზოგნი ლ~:

113v მარცხნივ: დემეტრე შვილმა ბაგრატ იბატონა ი~ბ, წელ:

113v მარცხნივ: ქ~ეს აქეთ, ყ~მა;

114v მარცხნივ, სინგურით: ბ~ადარნასე

114v მარცხნივ: ქ~ეს აქეთ შ~

115r მარჯვნივ: ქ~ეს აქეთ. ყ~პჱ

115v მარცხნივ: ამა ჟამსა აფხაზეთის კ~ზი ეპისკოპოსი იყო:

116r მარჯვნივ: ქ~ეს აქეთ შ~იბატონა ლ~თ წელ,

117r მარჯვნივ: ქ~ეს აქეთ შმ~გ

118v მარცხნივ: ქ~ეს აქეთ ყ~ოვ: იბატონა მ~ე წელი:

119v მარცხნივ: ქ~ეს აქეთ, შლ~თ: იბატონა ჱ~ წელ:

120v მარცხნივ: ქ~ეს აქეთ, შო~გ:

120v მარცხნივ: იყო ბერძენთა მეფე კოსტანტინე ძე რომანოზისი

120v მარცხნივ, სინგურით: ბ~ბაგრატ

123r მარჯვნივ: ქ~ეს აქეთ ჩ~ე

127r მარჯვნივ: იმეფა ი~გ წელ და ხუთ თვე

127r მარჯვნივ: ქ~ეს აქეთ ჩკ~ბ

127r მარჯვნივ, სინგურით: მესამე ბაგრატ

131r მარჯვნივ: ქ~ს აქათ ჩმ~ე

131v მარცხნივ: ბაგრატ მაგისტროსი, ქ~ეს აქეთ. ჩჲ~თ:

135v მარცხნივ: ქ~ეს აქათ ჩჲ~ზ:

135v მარცხნივ: 1077 1077 1077

136r მარჯვნივ: კ~ზი ქართლისა გაბრიელ საფარელი

136r მარჯვნივ, სინგურით: მეორე გიორგი:

136r მარჯვნივ: ნოველიმოსისა ნოველისი მოსე.

136r მარჯვნივ: ნოველი სიმოსი ნოე ესილისი

136r მარჯვნივ: მეფე ბერძენთა მიხაილ. დის წული გიორგი მეფისა:

136v მარცხნივ, სინგურით: ოჴრება ქართლის მეორედ

144r მარჯვნივ: ამის ჟამთა შევიდნენ მთარგმნელნი წიგნთანი, ეფრემ მცირე და თეოფილე და არსენ იყალთოელი. და იოანე ტიჭის ძე: ქ~ეს აქეთ, ჩრ~ოდ:

157r მარჯვნივ, სინგურით: ბ~დავით

157v მარცხნივ, სინგურით: გ~გიორგი

163r მარჯვნივ: მამის დის წული გიორგი მეფისა შარვანშა

170v მარცხნივ: ეს სახელები ორს დედანში ასე ეწერა.

183v ქვედა აშია, სინგურით: თამარ ცხად არს ვითარმედ კარგი დედაკაცი ყოფილა

185ვ მარცხნივ, სინგურით: ქურდ ვაჭარი აღჭაყალას ჰქვიან.

198v მარცხნივ: იბატონა ალექსი რვა წელ და ნახევარი. დასაბამითგან სოფლისა ექუსეს ოთხმეოცდა ჩვიდმეტსა: 1204

208v მარცხნივ, სინგურით: დ~ გიორგი

233r მარჯვნივ: ქ~ს აქათ ჩს~ლგ: ეს ამბავი სხვას ქორონიკონში ვიძიეთ იმიტომ ასრე დავსწერეთ. ამ ქკ~სა მოკუდა რუსუდან მეფე, მოუჴდა ფარუხს ფოლადი ამოსწყვიტნა სრულიად სამეფონი. და არავინ ჰყუა გამვლენი. ამა დროს, ალასტანელისა შვილი დავით მეფე მოვიდა ყაინს წინაშე მეფობისა გამოსათხოვრად. ვიდრე იქით მობრუნდებოდა მოუჴდეს თათარნი და სრულად სამცხის სახლი გარდავლინეს:

241r მარჯვნივ: ქ~ეს აქათ, ჩს~მ

241r მარჯვნივ, სინგურით: ბ~ დავით

261v მარცხნივ: ქ~ეს აქათ, ჩს~ნმე. მას ჟამსა მოვიდა მთაწმიდით, გიორგი ეფრემ და თეოფილე:

262v მარცხნივ, სინგურით: ბ~ დიმიტრი

273v მარცხნივ, სინგურით: ბ~. ვახტანგ

273v მარცხნივ: ქ~ეს აქათ ჩს~ოგ

280r მარჯვნივ, სინგურით: გ~ ვახტანგ.

292v მარცხნივ: ქ~ეს აქათ, ჩტ~ჟგ: 1393

ხელნაწერს აქვს მოგვიანო პერიოდის მინაწერებიც:

1r ზედა აშია: შემოწირული თ. ილია ჭავჭავაძისაგან

1r ქვედა აშია: [.....] ერთი წიგნი არვისა აქვა[ც.]

1v ქვედა აშია: ესე მეფთ

2r ქვედა აშია: ცხოვრება

2v ქვედა აშია: თავადის, დავით

3r ქვედა აშია: დავით

3v ქვედა აშია: დიმიტრის

4r ქვედა აშია: მისი ბარათოვისა არის

6r მარჯვნივ: აა: აქ 2.513 წელი

6v: ად. აქათ 3.400 წელი

7r მარჯვნივ: ად. აქ 34 72

45r მარჯვნივ: თოხათისასა

46v მარცხნივ: სასოვ

53v მარცხნივ: ქ ქრ: განზ 371

61r მარჯვნივ: 474

77r მარჯვნივ: უპ~ბ 492

80v მარცხნივ: უპ~ზ 497

85r მარჯვნივ: უჟე 495

123v მარცხნივ, სინგურით: ეფთვიმე ქართველი

133v მარცხნივ: 1600

138r მარჯვნივ: 521

139v მარცხნივ: 621

143r მარჯვნივ: 851

143v მარცხნივ: 858

144r მარჯვნივ: 860

158v ქვედა აშია: ჴ მჴარგრძელნი არიან, არღუთაშვილები

171r ქვედა აშია: ჴ  მჴარგრძელნი არიან, არღუთაშვილები

278v მარცხნივ: ქ~ეს აქეთ. 1308. ამ წელში მეფობდა.

290r მარჯვნივ: 1329

295v ქვედა აშია: № нехватает одного листя

305v მარცხნივ იოსება ღევდლი:

306r მარჯვნივ: 1415

306r მარჯვნივ: 1432

306r მარჯვნივ: ++

306v მარცხნივ: 1443

306v მარცხნივ: 1446

306v მარცხნივ: 1445

307r მარჯვნივ: 1446

307r მარჯვნივ: 1448

307r მარჯვნივ: 1454

308r მარჯვნივ: 1455

308r მარჯვნივ: 1457

308r მარჯვნივ: 1463

308v მარცხნივ: 1464

308v მარცხნივ: 1466

308v მარცხნივ: 1476

308v მარცხნივ: 1477

309r მარჯვნივ: 1479

309v მარცხნივ: აწ ყ[.....]ისისი: ღთისა: მა შობალისა:

310r მარჯვნივ: 1484

310v მარცხნივ: 1486

310v მარცხნივ: 1487

313r მარჯვნივ: 1490

313r მარჯვნივ: 1491

313r მარჯვნივ: 1495

313r მარჯვნივ: 1500

313r მარჯვნივ: 1502

313r მარჯვნივ: 1503

313r მარჯვნივ: 1505

313r მარჯვნივ: 1509

313r მარჯვნივ: კ~გ: 1510

313v მარცხნივ: 1511

314v მარცხნივ: ქ~ეს აქათ ჩფ~იდ: 1458

315v მარცხნივ: [..............................]

316r მარჯვნივ: 1499

316r მარჯვნივ: 1493

316v მარცხნივ: 1796

316v მარცხნივ: 1464

316v მარცხნივ: 1506

316v მარცხნივ: 1474

318v მარცხნივ: 1476

318v მარცხნივ: 1483

319r მარჯვნივ: 1513

319v მარცხნივ: 1590

320r მარჯვნივ: 1497

320r მარჯვნივ: 1494

320r მარჯვნივ: 1555

320r მარჯვნივ: 1554  ჟ ჟ

323v მარცხნივ: 1557

325v მარცხნივ: ქ~ეს აქათ, ჩფ~იბ: 1559

326r მარჯვნივ: 1561

326v მარცხნივ: 1562

327r მარჯვნივ: 1564

328r მარჯვნივ: 1566

328r მარჯვნივ: 1570

328r მარჯვნივ: 1575

329v მარცხნივ: 1576

330v მარცხნივ: 1527

330v მარცხნივ: 1575

331r მარჯვნივ: 1579

332v მარცხნივ: 1579

333v მარცხნივ: 1580

334r მარჯვნივ: 1581

334r მარჯვნივ: 1582

335v მარცხნივ: 1583

335v მარცხნივ: 1584

335v მარცხნივ: 1585

336v მარცხნივ: 1587

337v მარცხნივ: 1590

337v მარცხნივ: 1591

341v  ქვედა აშია: სვიმონის ცოლი თამარი

341v  ქვედა აშია: ქ.... ფი ფი ფი

342v: ქ ღმერთო

342v: ბალავარი

342v: ნამვაცოლ

342v: ქე

342v: ვასო

342v: პატასპილის

342v: რს მ ქ ქ ვ

342v ხელრთულად შესრულებული: სლმნ

342v: ქ მიწინა წელ ბმეწ ერთწიო

342v: ლოცვამან ანნა

342v: ლოცვამან

342v: მოვლე აზია პონტო თრაკია პოლი

ადა ჭალაკი ზღჳსა არხი პელაგი

კიპარის კანდია ფილიკი პალესტინით

დამასკ არაბი წიაღ იორდანია

ეგვიპტ თებაი მორაი იტალითა

342v: ღ~თო მშვიდობაში მოახმარე ესე ქართლის ცხოვრება მის ბრწყინვალებას ზაქარია ბარათოვს და აღუზარდე ბედნიერებთ ოთხნი ძენი ტიტო. დავით. ვანო და გიორგი, და უცოცხლე ბატონი, და კნეინა . და მიეც ბედნიერებით და მშვიდობით და სიხარულით და კეთილი ცხოვრება სიცოცხლე და დღეგრძელობა: მრავალ ჟამიერ ამინ:-

342v: ზურმუხტის ტახტზედ მჯდომელმან გვირგვინოსანმან მეფემან:-

მწვანით მოსილმან უებრომ თითითა ქალმან სეფემან:-

ეკალთა შინა მყოფელმან სურნელთა მოიეფემან:-

ბადახშის პოვნა ლალისა ქარნი ქნას მისმან მკრეფელმან:-

ბაღჩაშია გადავხედე ხე რომადგას ისიმინდა:-

მრავალ ფერი კაბა ეცვა  გასახდელათ ისიმინდა:-

მარგალიტით ჩაწყობილი ჯაღასონათ ისიმინდა:-

დავინცა ამას გამოიცნობს მეცნიერად ისიმინდა:-

შავ მიწას დაუფენია მწვანეთ ამოუა ძირი:-

შტო მრავალი გაეზდება ფოთოლი აქვს მეტათ ხშირი:-

ყვავილი ნარგიზს მიუგავს უფროც არის გარდაშალი:-

მწვანე მკვახე ხილი იცის საჭმელია მეტათ გრილი:-

343r: გამოცანა

გაღმიდამა მოვდიოდი გამაკვირვა ერთმან ბაღმან:-

მისმან მქნელმან მებაღემან დამინდობმა ყარაბაღმან:-

თავი ჰქონდა ტატაღისა ბოლო აღმა ძირი დაღმან:-

და სხვანი სჭამდნენ მეც ავიღე მამეწონა სუფიდაღმან:-

343r: მოვიღე აზია პონტო თრაკია პოლი

343r: რომელ~იანიზ

343r: წყალობითა ღ~თისათა სრულ იქმნა ქართლისა ცხოვრება ესე, ჴელითა ჩემ უღირსისა მღდლისა ქალაქსა ტფილისისასა. ჯვარის საყდრის დეკანოზის იოანესითა. დედასა ზედა სვეტის ცხოვლისასა. რამეთუ ვიდრე აქამომდე აღეწერათ. და ამისგან უსრულესი ქართლის ცხოვრება არსად იპოებოდა: ვითხოვ მხილველთაგან შენდობით მოხსენებასა, რამეთუ ფრიად დავშუჱრ და ვეცადე სიმართლესა, ვითარცა თქვენცა იხილავთ: აპრილის თთვის, 24. ქ~ეს აქეთ. 1761. ქართულს  ქ~კს უ~მთ; ჻

343r: იმასაც ასე გო

343r სარკისებურად დაწერილი: ქ იმატა ასვათა ასეთი ითეს[.] თავსა [...] ატამი

343r: წყალობითა ღ~თისათა ესეარს

343r: წყალობითა ღთისათა იმატა ასვათ

343r: [........................]

343r:  ქ იმატა ასეთ

343r: ჯერ ქართლის ცხოვრება [მის] აიღის ანა

343r: 1835-1761=74;

343v: ქართლის ცხოვრებას ვერავინ წაიღებს მინამ არ შევასრულებინებ [ვინც] დავაწერინო მას უკან წაიღონ ასეთია [იესე მე..]

343v: ესე არს [უწარ]ჩინებული უმშვენიერეს მოწყალეო ჩემო

343v: козначей

343v: მამან გფ

343v: ხოლო ჩვენ შესხმისა ქმენო ამი

343v: მან მან

343v: ასვათ იმატა

343v: მამან გფაროს ძემან დაგცვაროს სულმან სავსებით გცეს ვარდის კონა ი

გატრფოს ზენასა ხელით მალხენსას. მას აღემსჭვალო სხვის არას მგონა. ი

გიკურთხნეს ძენი ღთივ ნაბოძენი. პალესტინისა ვაზთ მინაწონა. ი

ცხოვრება ბევრად კეთილი ტევრად გარე მოგადგეს მტერი გყვეს მონა. ი

343v: ქ მოვლე. აზია. პონტო. თრაკია პოლი

ადა. ჭალაკი. ზღვისა არხი. პელაგი

კიპრის. კანდია. ფილიკი. პალესტინით

და მასკ. არაბია წიაღ იორდანია

ეგვიპტ. თ[.]ებაი მორაი: იტალითა

მაკედონია, თესალ[.]ნიკ. ათინით

დობრ. ვენეტიკი. დალმაცია. უნგრით

დიდ. ვენეცია. გერმანია. საქსონით

შოემიაი: [.] კროვატია. სლუნით.

სერშ. მოლდოვა. პოლშა. ვიავ. ფეჩერით

343v: ტ საი

343v: პოლატ პალ[ა]ტნი

ხელნაწერის თითოეულ გვერდს აქვს დასათაურება, იმ მეფის სახელწოდებით, რომელზეც მოცემულ ტექსტშია საუბარი:

1v, 3r-v: თარგამოსიანი

2r-v, 4r-v,5r: ქართლოსიანნი

5v-6r, 6v-7r: მეფე სპარსთა

7v-8r, 8v: ალექსანდრე მაკედონელი

9r-11v: ფარნავაზ

12r: საურმაგ

12v-13r: ფარნაჯომ

13v-14r: ბარტომ

14v : არშაკ

15r-17r: მეფე ადერკი

17v-20r: მეფობასა ადერკისასა

20v-21r: მეფობა აზორკ და არმაზელ

20v-21r: მეფენი აზორკ და არმაზელ

22v-23r: მეფენი ფარსმან მირდატ

23v-24r: მეფე ფარსმან ქველი

24v-25r: მეფე ამზასპ

25v-27v: მეფე ასფაგურ

27v-28r: მეფე მირიან

28v-53r: მეფე მირიან ხოსროიანი

53v-54r: მეფე მირიან

54v-55r: მეფე ბაქარ ხოსროიანი

55v: მეფე მირდატ

56r-57v: ვარაზ ბაქარ ხოსროიანი

58r: თარდატ ხოსროიანი

58v: მირდატ

59r-60v: არჩილ ხოსროიანი

61r: მირდატ ხოსროიანი

61v-63r: ვახტანგ გურგასლან

63v-65r: ვახტანგ გორგასლან

65v-89r: ვახტანგ გორგასალი

89v-90r: მეფენი ხოსროიანნი

90v: იოანე

91r: იოანე დავით

91v: დავით გარესჯელი

92r-92v: შიო მღვიმელი

93r: ისე წილკნელი

93v-94r: წმიდა მამა ანტონი მარტო მყოფელი

94v: ანტონი მარტომყოფელი

95r: მეფე ფარსმან

95v-96r: მეფე ბაკურ ხოსროიანი

97v-98r: მეფე გურამ ბაგრატიონი

98v: გურამ კურატ პალატი

99r-99v: სტეფანოზ

100r-100v: ადარნასე

101r: სტეფანოზ

101v-102r: სტეფანოზ მთავარი ხოსროიანი

102v-103r: სტეფანოზ ხოსროიანი

103v-106r: მირ და არჩილ ხოსროიანი

106v-109r: მეფე არჩილ ხოსროიანი

109v-110r: იოანე და ჯუანშერ ხოსროიანი

110v-112r: აშოტ ბაგრატოანი

112v-113r: ბაგრატ ბაგრატოანი

113v-114r: დავით ბაგრატოვანი

114v-116r: ადარნასე ბაგრატოვანი

116v-120r: მეფე აფხაზთა

120v: მეფე ბაგრატ ბაგრატოანი

121r-124v: ბაგრატ ბაგრატოანი

125r: გიორგი ბაგრატოანი

125v-127r: მეფე გიორგი ბაგრატოვანი

127v-136r: ბაგრატ ბაგრატოანი

136v-140r: გიორგი მეფე ბაგრატოანი

140v-156v: დავით აღმაშენებელი

157r: მეფე დიმიტრი

157v-166v: მეფე გიორგი ბაგრატოანი

167r-208r: მეფე თამარ

208v-209r: მეფე გიორგი ლაშა

209v-211v: ლაშა გიორგი

212r: ჩინგიზ ყაენი

212v-213r: ჩინგიზ ყაინი

213v-214r: ჩინგიზ ყაენი

214v-216r: ლაშა გიორგი ბაგრატოანი

216v-232v: მეფე რუსუდან ბაგრატოანი

233r-239r: მანგუ ყაენი

239v-240r: ყუბულ ყაენი

240v: ულო

241r-243r: დავით და დავით ბაგრატოანნი

243v-259r: დავით ბაგრატოანი

259v-260r: დავით მეფე ბაგრატოანი

260v-261r: მეფე დავით ბაგრატოანი

261v-262r: დავით ბაგრატოანი

262v-273r: მეფე დიმიტრი ბაგრატოანი

273v-274r: ვახტანგ ბაგრატოანი

274v-285r: დავით ბაგრატოანი

285v-287r: ვახტანგ ბაგრატოანი

287v-288r: გიორგი ბაგრატოანი

291v-292r: ბაგრატ ბაგარტოანი

292v-295v: ლანგ თემურ

296r-298r: მეფე ბაგრატ ბაგრატოანი

298v-305r: მეფე გიორგი ბაგარტოანი

305v: დავით

306r-307r: მეფე ალექსანდრე ბაგარატოანი 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

 ტყავგადაკრული ტვიფრული (ყვავილის ფორმის ტვიფრები) მუყაოს ყდა, ამჟამად აღდგენილი. ქაღალდი ყვითელი, გვხვდება ცისფერი ქაღალდის ფურცლებიც, რომლებიც ჭვირნიშნიანია. 


ფურცლების რაოდენობა
343
ხელნაწერის მდგომარეობა

რესტავრირებული, ნაკლული; შეიცავს  44 რვეულს (რვეულების მიხედვით აკლია I-ს-2ფ, 25-ეს-5 ფურცელი, ხოლო 38-ესა და 44-ეს თითო ფურცელი; ); დაუწერელია 288v გვერდი  


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერს აქვს ძველი - რვეულებრივი, და ახალი- ფურცლობრივი აღრიცხვა.


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

ხელნაწერის 342 და 343-ე ფურცლები რესტავრირებულია, რესტავრაცია არასწორად აქვს გაკეთებული ხელნაწერის ამ ნაწილებს, როგორც ჩანს 342 ფურცლის დასაწყის ნაწილს მიბმული აქვს 343 ფურცლის ბოლო, ხოლო 343 ფურცელს კი მიმაგრებული აქვს 342 ფურცლის ბოლო ნაწილი. ამ შეცდომას უფრო თვალში საცემს ხდის ფურცლების განსხვავებულობა, ფურცლის ერთი ნაწილი თეთრი ქაღალდია, ხოლო მეორე ნაწილი ლურჯი ქაღალდი. ეს ტექნიკური ხარვეზი არღვევს ტექსტსაც. ამ კონკრეტულ ფურცლებზე გადამწერის ანდერძი და გამოცანები წერია.


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ატოისანნო და დიდებულნო ქართველნო ჟამთა ვითარებისაგან ქართლის

ცხოვრება განრყვნილ იყო. 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

დღესა ერთსა განაზრახნა სპანი იგი შირვანელნი, და განიგულა

წარწყმედა სულისა თჳსისა, და სიკუდილი მამისა და ძმისა თჳსისა. მაშინ მიუწ

 ოდა ალექსანდრეს და გიორგის, 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
342r
ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
ქართლის ცხოვრება, ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით
შექმნის თარიღი წლიდან
1760
შექმნის თარიღი წლამდე
1761
შექმნის ადგილი
თბილისი, ჯვარის საყდარი
ავტორი
ს. ყაუხჩიშვილი
ავტორის სქესი
მამრ.
ავტორის დაბადების ადგილი
ქუთაისი
ავტორის დაბადების თარიღი
1895-10-14
ავტორის საცხოვრებელი ადგილი
თბილისი
ავტორის განათლება
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ავტორის პროფესია
ფილოლოგი, ისტორიკოსი, ბიზანტინოლოგი
გამომცემელი
ს. ყაუხჩიშვილი
გამოცემის ადგილი
თბილისი
გამოცემის თარიღი
1955
რედაქტორი
ს. ყაუხჩიშვილი
ტომების/ნომრების რაოდენობა
1
გვერდების რაოდენობა
463
წვდომა
თავისუფალი