ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-2264
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-2264
ხელნაწერის სახელწოდება
საქართველოს ისტორია
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1701
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1900
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

ხელნაწერი ეკუთვნოდა იოანე ბატონიშვილს


ხელის აღწერა

გაკრული ხელი. იყენებს სასვენ ნიშნებს და მახვილებს.


სკრიპტის აღწერა

მხედრული.  გვხვდება მთავრული ასოები სათაურებში, აბზაცების დასაწყისში,  საკუთარ სახელებთან და ა.შ.  


სიგანე
10
სიმაღლე
18
მინაწერები

თავფურცელი: N 2264

1: история

44: 3 გ 4 დ

47: 3 გ 4 დ

62 მარჯვნივ: Вь рукописи трудсат внизу перемеченных листовь 1899 1/19 11/16 

 

 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ლურჯი ქაღალდი, ჭვირნიშნებით (1797).  ყდა მუყაოსი, ლურჯი ფერის 


ფურცლების რაოდენობა
62
ხელნაწერის მდგომარეობა

რესტავრირებული, ყდაში ჩასმული. ხელნაწერთა აღწერილობის მიხედვით უყდო, დაზიანებული. ტექსტი ნაკლულია შუაში და ბოლოში, ხოლო თავიდან ორი ფურცელი საერთოდ დაუწერელია.

 


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერი დანომრილია გვერდების მიხედვით


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

ფურცლების თანმიმდევრობა სწორია, ერთი გამონაკლისის გარდა. ხელნაწერს ერთი ფურცელი აკლია, ამიტომ ტექსტი 45 გვერდიდან გადადის 47 გვერდზე. 


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ისს მაღალ მსვლელობას ენარალ_

_მაიორს ვან_ ლეოვიჩს ყიზლარის ა-

მენდანტს ჶროინდორჶს.


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

~ ვითარ 

იგი მოკუდა ეფე იგი ართველთა ოსრო, 

პარსთა ეფისა მიერ, ეფე იქმნა ართ-  

ველთა ზ~ა მა მისი ესე ამა ე უნ- 

დოჲსა, და მოიყუანა მან ოლად სული  

ახთა ეფისა რაკლისი, აჲ ეფისა 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
62