ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
A-130
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
A
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
A-130
ხელნაწერის სახელწოდება
კრებული
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
დავით გარეჯის იოანე ნათლისმცემლის მონასტერი
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1713
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1713
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

გადაწერილია დომენტი კათალიკოსის დაკვეთით 


ხელის აღწერა

გადამწერს ახასიათებს ლამაზი, კარგად გასარჩევი ხელწერა. გვხვდება განსხვავებული სასვენი ნიშნების გამოყენების შემთხვევებიც.  


სკრიპტის აღწერა

ნუსხური, გვხვდება ასომთავრულით შესრულებული საზედაო ასოები


სიგანე
20
სიმაღლე
31.5
მინაწერები

269v მარცხნივ: [..............]

273r მარჯვნივ: ნებრ

274r მარჯვნივ: ნებრ ებრო

278r მარჯვნივ: ნებრ ებრ

279r მარჯვნივ: ბუნაური

287v მარცხნივ: ქ. ცხ. 98

288r მარჯვნივ: ეს  ჰ არ არის არც ერთ ნინოს ცხოვრებაში

291r მარჯვნივ: Da!

292r ქვედა აშია: მოიხსენე უფალო და მიწყალე ცოდვილი მღუდელი მონაზონი იოანე:

 

 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

 ჭვირნიშნიანი ქაღალდი. შავი ფერის  კოლენკორგადაკრული მუყაოს ყდა ყავისფერი ყუით

 

 


ფურცლების რაოდენობა
339
ხელნაწერის მდგომარეობა

რესტავრირებული, ბოლონაკლული. აკლია ფ. 16-სა და ფ. 17ფ. შორის

 

 


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

ხელნაწერს აქვს სამმაგი პაგინაცია: გვხვდება ფურცლობრივი (რექტო, ვერსო), გვერდობლივი და რვეულებრივი პაგინაციები


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრობა სწორია


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ოქცევა მირიან - მეფისა და მი 

ს თ~ა ყ~ისა ქ~რთლისა - წ~ის

ა და ნტ~რისა დედისა - ჩ~ნისაჲ

ნინო მც~ქლისაჲ მ~რ:- ჻  


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
267v
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

და ესრე

თცა არს ვ~ე დღეინდელ~დ დღ 

ედმდე სადიდებლ~დ: მ~მისაჲ და

ძისა და წ~ისა ს~ლისა რ~ლსა

არს დ~ბჲ უკ~ი უკ~ე ა~ნ:-


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
291r
ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
ქართლის ცხოვრება, ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით
შექმნის თარიღი წლიდან
1713
შექმნის თარიღი წლამდე
1713
შექმნის ადგილი
დავით გარეჯის იოანე ნათლისმცემლის მონასტერი
ავტორი
ს. ყაუხჩიშვილი
ავტორის სქესი
მამრ.
ავტორის დაბადების ადგილი
ქუთაისი
ავტორის დაბადების თარიღი
1895-10-14
ავტორის საცხოვრებელი ადგილი
თბილისი
ავტორის განათლება
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ავტორის პროფესია
ფილოლოგი, ისტორიკოსი, ბიზანტინოლოგი
გამომცემელი
ს. ყაუხჩიშვილი
გამოცემის ადგილი
თბილისი
გამოცემის თარიღი
1955
რედაქტორი
ს. ყაუხჩიშვილი
ტომების/ნომრების რაოდენობა
1
გვერდების რაოდენობა
463
წვდომა
თავისუფალი