ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
Q-795
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი „ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს
ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ
სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე.

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
Q
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
Q-795
ხელნაწერის სახელწოდება
ქართლის ცხოვრება, ანასეული ნუსხა
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1479
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1495
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

მომგებელნი არიან დედოფალთ-დედოფალი ნესტან-დარეჯანი, ძე მისი- ალექსანდრე და დედოფალი ანა


ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

ხელნაწერის შეძენის თარიღი 1942 წელი


ხელის აღწერა

ხელნაწერი შესრულებულია ერთი ხელით, რომელიც ხშირად ცვლის ასოების ზომას. ტექსტის ძირითადი ნაწილი შესრულებულია ერთი ზომის ასოებით, თუმცა არის შემთვევები, როცა შიფრი ზოგჯერ მსხვილდება (34r-v), ხოლო ზოგჯერ შედარებით წვრილდება (20r, 27v-28r).


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
21
სიმაღლე
30
მინაწერები

გვიანდელი პერიოდის მინაწერები:

11r ზედა აშია: მარია

19v  მარჯვნივ: ტ ტ ტ ტ ტ ტ ჭ ჭ

23v: ლ მ[..]   

24r: ლ მ[..] 

36v ქვედა აშია: [......]ქურიმათ:

37r ზედა აშია: ყოველი ყოველთა჻ არსთა ქლგერითგან თქვენი ბ[..]ირი჻ გ

40v ზედა აშია: გენა[.......] 

41r ზედა აშია: პირი჻ გიგავასა჻ მრაგა[.]ლიტსა჻ ყელი჻ ოქარო჻ 

41r ზედა აშია: ქ჻ ანა[.]ანამ მე გქნია გე-თ 

57r: მეფე დიი

67v: ბატონი როსტომნ 

69r ზედა აშია: უსია 

73r ქვედა აშია: ომ 

74r: მხით 

75r ზედა აშია: და 

79r ზედა აშია: ქ. თქვენ ბო[..] 

80v ქვედა აშია: ი აწ აედაშალე 

92v: რ შენი[.....] 

103r ზედა აშია: [...............................]

121v მარცხნივ: [................................]

122r ზედა აშია: თორნიკე 

122v მარცხნივ: ტ ტ 

126v მარცხნივ: რგგ 

127v მარცხნივ: რრ[....................]

127v შუაში: რრრ 

128v ზედა აშია: ქასდუს ბნელი ლ 

131v ქვედა აშია: [........................]

149r ქვედა აშია: [........................]

150v ზედა აშია: ა ჲ 

151r ზედ აშია: ტ 

151v: ცია თ 

152r: ასორმოცდა 

165v მარცხნივ: [............................] 

214v: [წი]გნი: დაგიწერე: [...]ისა: [......................]


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

სქელი მოყვითალო ფერის ჭვირნიშნიანი ქაღალდი; ყავისფერი მუყაოს ყდა, შავი ყუით.  


ფურცლების რაოდენობა
233
ხელნაწერის მდგომარეობა

დაზიანებული, რესტავრირებული, ნაკლული (თავში, ბოლოში), არასწორად აკინძული. მოეპოვება ბეჭდები (148v გვერდის ზედა აშია).


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

დანომრვა გვერდების და ფურცლების მიხედვით (რექტო, ვერსო)


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

დანომვრაში გვხვდება ხარვეზები. გვაქვს შემთხვევები, როცა ორი ფურცელი ერთმანეთის მიყოლებით დანომრილია ერთსა და იმავე რიცხვით. მაგ., 87, 136.  ასეთ შემთხვევებში ფურცლებს რიგითობა მინიჭებული აქვს შემდეგნაირად: 87(1) და 87(2), 136(1) და 136(2). 

გვხვდება შემთხვევები, როცა აკინძვის დროს ფურცლები ჩამაგრებულია არასწორად. ასეთი შემთხვევები გვხვდება 113r-v გვერდებთან და 140-144-ე ფურცელებთან. 140-ე ფურცელი უნდა იყოს 144-ე ფურცლის წინ. 


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

გამოსჩნდი჻ უმჯობესი჻ ყოველთა჻ ნათესავ[თ..............]

რადგან჻ მოკუდა჻ მეფე჻ ჩუენი჻ დავმადლობთ[..............]

 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

შემდგომა[დ..............]

ამისსა჻ მოართუეს჻ მათდა჻ ღრეკილი჻ შეკრული[..........]

არცა჻ რკინითა჻, დამნიად჻ განრღუეული჻ რამეთუ[...........]

ყლულ჻ იყუნეს჻ ყოველნი჻ ჴორცნი჻ მისნი჻ რამე[.............]

გუემულ჻ იყო჻ იგი჻ ჟამთა჻ მრავალთა჻ ფიცხელ[...........] 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
233v
ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
ქართლის ცხოვრება, ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით
შექმნის თარიღი წლიდან
1479
შექმნის თარიღი წლამდე
1495
შექმნის ადგილი
უცნობია
ავტორი
ს. ყაუხჩიშვილი
ავტორის სქესი
მამრ.
ავტორის დაბადების ადგილი
ქუთაისი
ავტორის დაბადების თარიღი
1895-10-14
ავტორის საცხოვრებელი ადგილი
თბილისი
ავტორის განათლება
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ავტორის პროფესია
ფილოლოგი, ისტორიკოსი, ბიზანტინოლოგი
გამომცემელი
ს. ყაუხჩიშვილი
გამოცემის ადგილი
თბილისი
გამოცემის თარიღი
1955
რედაქტორი
ს. ყაუხჩიშვილი
ტომების/ნომრების რაოდენობა
1
გვერდების რაოდენობა
463
წვდომა
თავისუფალი