ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-831
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე. 

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-831
ხელნაწერის სახელწოდება
კრებული. XIX ს.
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1801
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1900
ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ საცავში მოხვედრამდე

გადამწერია: ნინო ზედგინიძე (13r, 49r), დამკვეთი იოანე ამილახვარი (49r)


ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

შემოწირულია იასონ ოქროპირისძისაგან.


ხელის აღწერა

დაუხვეწავი, გაუვარჯიშებელი ხელი, ლამაზი და გამოკვეთილი ასოებით. გადამწერი არ იყენებს სასვენ ნიშნებს და ქაღალდის ეკონომიის მიზნით მცირე დაშორებებს აკეთებს სიტყვებს შორის.


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
16
სიმაღლე
20
მინაწერები

ხელნაწერს აქვს მოგვიანო პერიოდის მინაწერები:

თავფურცელის უკანა მხარეს: № 831

აჩ  პეტრესი მართებს ცე ქ კიდევ დავხარჯე

ი ჳირი არარი

და გაურკვეველი მინაწერი ფანქრით;

14v- და ჩუშვას ესე რომ უნდა შეიტყოს რომ ტვინში ჩაიდეს და საუკუნოთ დაეკარგება;

ხმელი თიაქრისათვინ წამალი კოჩიორას ძირი უნდა გაახმოს და წმინდათ დაფქვას და უცეცხლოს თაფლში აურიოს და დილით ერთი ჩაის კოვზით მირთვას ღთით დეკარგება;

ფანქრით- იყო ერთი [....] დაუამდესთ

16v ფანქრით მინაწერი, გაურკვეველი

17v-ფანქრით 1903 თებერვალს [14[ დღესა [რათა] დავაყენეთ ყარაულათ ზაზა [.........]  //

19r ფანქრით წელს თიბთვის პირველსა ვარ მე დავით ყონაშვილი გარეშე მოკითხვასა მოახსენებ ასე რომ მშვიდობით ბრძანდებოდე[თ] შენი ოჯახობითა ასე რომ

27r  1889 წელს თიბათვეს [....................................]

34r  სყა საყვარელო მამაო ხოლო შინა გზასა შე........]

37v 1895 1896 [.] 89

38r ეს არის ჩემი ქადაგება ჩ;

ფანქრით-ძისასა

44r 1895 1888; ესე წიგნი ეკუთვნის ალექსანდრეს[..............]იოანეს[..............]წელსა ჩყლგ;

ჩყლგსა წელსა მაისის კ~სა ეს წიგნი ეკუთნის თავადს მელიტონს იოვანეს ძეს ამილახვაროვს. ვინც ამისა შლად ყოს მასაც რისხამს მამა ძე და სული წმინდა  ამინ:

49r ივნისის 3

ვ~სუუთ

49v ივანე ამილახვარსა არის გიორგის ძისა ეს წმინდის ნინოს მოთხრობა

50r მათს მაღალ ბრწყინვალებას

1r გვერდზე № 831

და საისტორიო და საეთნოგრაფიო მუზეუმის ბეჭედი

13r ანდერძი: აიწერა წმიდის ნინოს მოქმედების წიგნი ესე ბატონის ამილახვარის ძის იოვანეს ბრძანებით მე ზედგინიძის ასულის ნინოს და მიწერია უფალმან ბედნიერებაში და ძისა და ასულის სიმრავ ლეში და თჳთ უვნებელად ცხოვრებით ახმაროს და ჩვენს წყალობაში ამინ:  (13r)

49v მინაწერი გადამწერისა ნუსხურად: ბატონის სძალო მოწყალე ხემწიფევ მდაბლად  თაყვანისცემას მოგახსენებ თქვენი ნათლული ნინო მერე დედაჩემი გიახლათ და კაბა გთხოვათ და არა გხლებოდათ და დიდათ  გვედრი ერთი ლეჩაქი  უბოძე ობოლს ვისტუმრებ და შენს საღეგრძელოთ შენეულად ქონდეს ბატონი 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

მოლურჯო ქაღალდი, ჭვირნიშნებით, რესტავრირებული. ყდა ყავისფერი ტყავი. ძველი აღწერილობით ხელნაწერს ქონია ტყავის ტვიფრული ყდა. 


ფურცლების რაოდენობა
50
ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

რექტო, ვერსო


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

ნაკლული (მეთოთხმეტე ფურცლის შემდეგ ამოჭრილია ათი ფურცელი, ამოვარდნილია 15,16,17, 18 ფურცლები)


საცავის ნომერი

აიწერა წმიდის ნინოს მოქმედების წიგნი ესე ბატონის ამილახ

ვარის ძის იოვანეს ბრძანებით მე ზედგინიძის ასულის ნინოს და

მიწერია უფალმან ბედნიერებაში და ძისა და ასულის სიმრავ

ლეში და თჳთ უვნებელად ცხოვრებით ახმაროს და ჩვენს წ

ყალობაში ამინ: 


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ესე წმინდა ნინა მოძღვარი ქართლისა მათგან იშა ოდენ მხოლო თ

ჳნიერ სხჳსა შჳლისა და აღზარდა დედამან მისმან სუსანნა მსახურებასა მას

შინა გლახაკთასა ხოლო ჳთარ იქმნა ნინა წლისა ათორმეტისა წლისა მაშინ გან

ჳდეს მშობელთა მათ მისთა ყოველი რაცა აქვნდა და წარჳდეს იერუსალიმ

ად


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
15r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

აიწერა წმიდის ნინოს მოქმედების წიგნი ესე ბატონის ამილახ 

ვარის ძის იოვანეს ბრძანებით მე ზედგინიძის ასულის ნინოს და 

მიწერია უფალმან ბედნიერებაში და ძისა და ასულის სიმრავ 

ლეში და თჳთ უვნებელად ცხოვრებით ახმაროს და ჩვენს წ 

ყალობაში ამინ: 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
49r
ციტატა

~ ფრიად უყვარდა მარიამ უფალსა რ~ მარადის ისმენდა მისსა ჭ~ტსა: 

უ გეშინინ მათგან რომელთა მოსწყვიდნენ ხორცნი თქვენნი ხოლო

[ს]ულისა ვერ შემძლებელ არიან მოწყჱდად: 

რქა მარიამ მაგდანენელსა იესო წარვედ დედაკაცო და ახარე ძმათა ჩემთა: 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ციტატა
18r