ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-1361
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე. 

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-1361
ხელნაწერის სახელწოდება
კრებული, მე-19 ს.
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1801
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1900
ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

1917 წ. შემოწირულია ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ


ხელის აღწერა

გაკრული ხელი.

გადამწერი იყენებს სასვენ ნიშნებს და მთავრულ ასოებს აბზაცების დასაწყისში და ზოგჯერ სათაურებშიც.  ტექსტში ხმოვნებზე გვხვდება მახვილები.


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
17
სიმაღლე
21
მინაწერები

2r მარჯვნივ: || მაკაბელ 1 1; || მაკაბელ 1 7

4r მარჯვნივ: || ლუკა 25. 18

9r მარჯვნივ: || რიცხუთა 11.1; ||ისუნავე 8.2; || მსაჯული 6.7.; || მეფეთა 19.3; || ნაშთთა 32.2; || ისაია 37.3

10v მარცხნივ: || იერემი 5.2.; || მაკაბელ. 2.5

11v მარცხნივ: || მაკაბელ 1,33; ||  ნემია, 2,18

12r მარჯვნივ: || ეზრა. 3.2

14r მარჯვნივ: || მაკაბელ. 9.18; || მსაჯულთა 2.25


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ქაღალდი ლურჯი, ჭვირნიშნებით. მუყაოს ყდა


ფურცლების რაოდენობა
26
ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

რექტო, ვერსო


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

ხელნაწერს აქვს აქვს საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო მუზეუმის ბეჭედი-ყდაზე, 1r გვერდზე.

ტექსტი შედგება ორი ნაწილისაგან:

  1. ანტონ კათალიკოსის საქართველოს ისტორია (1r-19r)
  2. აღწერა ახალციხისა ყარსისა, ბაიაზეთის ერევნის, განჯის, ხამსის, ყუბის, კუმუხის, შაქის, ალი სულტანის, ჭარელთ და იმ ძირობისა, ხუნძახის, დიდო-ქისტისა, ღლიღვისა, ძურძუკის, თუშ-ფშავის, ჴევსურეთის, ჴევის და აღწერას ქირიმხანის საქმეებისას (19v-26v)

19v გვერდი ტექსტის გარეშეა

ხელნაწერს მოეპოვება ორმაგი პაგინაცია


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ႱႠႵႠႰႧႥႤႪႭႱႠ ႫႤႴႤႧႠ ႼႠႫႭႫႠႥႪ

ႭႡႠႧႠ ႧႥႱ​:

 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

~ ეფესა მას საუკუნეთასა, ხრწნელსსა უხილავსა, მხო

ლოსა, ბრძენსა მერთს,

ატივი და დიდება უკუნითი უ

კუნისამდე

ამინ:


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
19r
ციტატა

            იტყუა პირველი:

ირველად ვიდრემე მამა ქართლისა, და ყ~ლთა მათ ქართჱელთა,

ესე იგი, ქართჱლთა, მერთა, ახთა, და ­ავახთა, რ~ლთაცა

ყოველთა მათ ეწოდების ქართველი, ყო ქართლს: ~ სწერენ

წერილთ მწერალნი სომეხთა და ქართველთანი, ვითარმედ, ომი-

საგან აფეთისა ყოფად

ქართველთა, და სომეხთასა: 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ციტატა
1r