ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-1292
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე. 

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-1292
ხელნაწერის სახელწოდება
კრებული მე-19 ს.
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1801
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1900
ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

1816 წ. შემოწირულია ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ


ხელის აღწერა

გაკრული ხელი. გადამწერი იყენებს სასვენ ნიშნებს და მთავრულ ასოებს აბზაცების დასაწყისში და ზოგჯერ სათაურებშიც. 

ტექსტში ხმოვნებზე გვხვდება მახვილები.


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
17
სიმაღლე
19.5
მინაწერები

თავფურცელის უკანა მხარე: ა ვ ოვ

14v: უსაყვარლესი

25r: ხელრთვა იოსებ ფორცხვეროვი

ხელნაწერს აქვს გადამწერის მიერვე შესრულებული მინაწერები:

2r მარჯვნივ:  || მაკაბელ 1.1:];  || მაკაბელ 1.7

2v მარცხნივ:  || მ

4r მარჯვნივ:  || ლ

9r მარჯვნივ:  || რიცხუ. 11.1;  ||ისუნავე 8.2;  || მსაჯუ. 6.7.;  || მეფეთ. 19.3;  || ნაშთთ 32.2;  || ისაია 37.3

10v მარცხნივ: || იერემ. 5.2.; || მაკაბელ. 2.5

11v მარცხნივ: || ვეზრა. 3.2

12r მარჯვნივ: || ფსალ. 88.37

13v მარცხნივ: || მსაჯულ. 2.25

14r მარჯვნივ: || მაკაბელ. 9.18

18r მარჯვნივ: || ტიმოთ. 1.17:


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ლურჯი, ჭვირნიშნიანი ქაღალდი.

ტყავგადაკრული მუყაოს ყდა, ყავისფერი

 


ფურცლების რაოდენობა
26
ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

რექტო, ვერსო


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

ხელნაწერს აქვს აქვს საქართველოს საისტორიო და საეთნიფრაფიო მუზეუმის ბეჭედი-თავფურცელზე, 1r გვერდზე

ტექსტი შედგება ორი ნაწილისაგან:

  1. ანტონ კათალიკოსის საქართველოს ისტორია (1-18r). მოკლე ისტორია დაყოფილია თექვსმეტ სიტყვად.
  2. აღწერა ახალციხისა, ყარსის, ბაიაზეთის ერევნის, განჯის , ხამსის, ყუბის, კუმუხის, შაქის, ალისულტანისა, ჭარელთი და იმ ძირობისა, ხუნახისა, დიდო-ქისტისა, ღილღვისა, ძურძუკისა, თუშ-ფშავ-ხევსურეთისა და ხევისა და აღწერას ქერიშხანის საქმეებისა. (18r-25r)

26r-v გვერდები ტექსტის გარეშე

 


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ისს მაღალ-მსვლელობას ენარალ-მაიორს ვან ეო-

ვიჩს ყიზლარის კამენდანტს фროინდორфს: 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

მრავალ განსაცდელ შემთხვევისა გამო არღარა იპოვებოდა ისტორიანი მშობელისა შ~ა ჩემსა სახლსა და ესე ისტორია მოგიძღვანე მშობელთა ჩემთა ყოველთ მონაზონთა უნარჩევესმან სულით-გლახაკმან ხუცეს მონაზონმან გაბრიელ მაყაშვილმან ძემან თქვენმან წელსა 1823 სა იანვრის 25 სა დღესა.


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
25r
ციტატა

იტყუა პირჱლი:

ირჱლად ვიდრე მე მამა ართლისა, და ყ~თა მათ ქართ-

ველთა. ესე იგი. kართჱლთა. მერთა. ახთა. და ­ავახ-

თა რ~ლთაცა ყ~თა მათ ეწოდების ართჱლი იყო ქართლოს:

~ სწერენ წერილთ_მწერალნი სომეხთა, და ქართჱლთანი,

ვ~დ ტომისაგან იაფეთისა ყოფად

ართჱლთა, და სომე-

ხთასა: 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ციტატა
1r