ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
H-2080
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე. 

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
H
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
H-2080
ხელნაწერის სახელწოდება
შესავალი წიგნისა ამის ქართლის ცხოვრებისა
გვერდი, რომელზეც გვხვდება სახელწოდება
5r
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის ადგილი
უცნობია
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1709
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1709
ინფორმაცია ხელნაწერის შეძენისა ან ჩუქების შესახებ

მიღებულია რუმიანცევის მუზეუმიდან. ძველი №272


ხელის აღწერა

ნაწერია სამგვარი ხელით:

1r-13v გვიანდელი ხელი;

14r-456v-მდე  ტექსტის ძირითადი ნაწილი ადრინდელი ლამაზი მხედრულით;

457r-468v-მდე სხვა ხელი


სკრიპტის აღწერა

მხედრული


სიგანე
20
სიმაღლე
30.5
მინაწერები

თავფურცელი 4r:

Chronique géorgienne, dite de  Wakhtang. Ce manuscrit par aû être autérieur à l’anneé 1709; le […………………….] est modern, et nou [couporme auf] aures  du même ouvrage

 †: მათს ბრწყინვალებას გრაფს ნიკოლაი პეტროიჩს რუმენცოვს კანცლერს:-

†: საქართველოს მეფის ძე თეიმურაზ. გძღვნი:- წელსა. 1821. ხოლო ქართულსა მეათოთხმეტისა მოქცევისასა წელსა .509:-

Его Сиятельству. Канцлеру. Граф Николаю Петровичу. Румянцову. Грузинский Царевич Теимураз Георгиевич: Иностр. Рксь. Отделение IV, № 21 (4r)

4v მთლიან გვერდზე, სინგურით:

უწყება მკითხჱლთა თჳს,

ქართლის ცხოვრება, შკრებილი ვახტანგ მეექსისაგან, რო

მელიცა ერთსა ზედა ნაწილსა საქართჱლოჲსასა იწოდებ-

ოდა ქართლის მეფედ; და გამეფდა იგი, წელსა ქრისტ-

ესით 1719. და რაოდენთამე წელთა იმეფა, არა მრა-

ვალსა ჟამსა: ხ~ ვინადგან ჟამსა მისსა იყნეს მრავალნი აღ-

რეულებანი და ცულილებანი საქართჱლოსა შინა ამისთჳს

ვერა სრულიადსა გამოწლილვითა, არამედ რაოდენ ძალ_

ედა ეგრეთ შეჰსთხზა; ვინადგან მას ჟამსა რ~ლიცა ძჱლი

ქართლის ცხოვრება იყო იგი ვერა ჰპოვეს, მრავალთა

აღრეულებათა და ამბოხებათა გამო:

19r მარჯვნივ, -გადამმწერის ხელით: შიდა ქართლი არს: ტასისკარს ქვეითი: და ზემო ქართლი არს: ტასის კარს ზემო სამცხე და კლარჯეთი:

20r ზედა აშია: ქართლოსიანი ფარნავაზ: ძე მისი მეფე მეორე საურმაგ;

20r მარჯვნივ: აქა მწიგნობრობა დაიწყეს: ქართული;

20r მარჯვნივ გადამწერის ხელით, სინგურით: მეორე მეფე ს[ა]ურმაგ

20v მარცხნივ: ეგრისი სანეთი

23r მარჯვნივ: მირვან მეორე

24v მარცხნივ: წითლური ჱ~ მეფე

24v მარცხნივ, სინგურით: მეორე არშაკ:,

27v მარცხნივ, სინგურით: მეორე: ბარტომ:

29r მარჯვნივ: კამბეჩოანი

29r მარჯვნივ: მეორე ფ[.......]მან:,

32r მარჯვნივ, სინგურით: მეორსამე ფარსმან

32r მარჯვნივ, სინგურით: მეორე ამზასპ:,

34v მარჯვნივ: შვილებს რომ მსხვერპლად დაკლვიდენ აქ ამოიკვეთა:,

35r მარჯვნივ: მეორე მირდატ:-

38v ტექსტის ადგილას:  ეს ქართლოის [.......................]

43v მარცხნივ: ოდეს ქართლი მოაქცია წმიდამან ნინო: ქრისტეს ამაღლებიდამ გარდასრულ იყვნეს წ[...] სამას ოცდა თვრამეტნი:- სულხან-საბა ორბელიანის ავტოგრაფი

44v მარცხნივ: ნი: ფრანგნი. არ

63r ქვედა აშია: პატიოსანო

81v მარცხნივ, სინგურით: ეკლესია წილკნისა მესამე მეფე მირდატ ეკლესია თუხარისა

84v შუა ნაწილში: წ~აო პეტრე მეოხ ეყავნ წინაშე ღთისა. ბატონიშვილს ვახტანგს. მეუღლით ძით და ასულითურთ: რომელმან მოპოვნებულ ყო ცხოვრება ესე შენი: და მცირედი არაწერინა წიგნსა ამას შინა: ა~დ ს~დ არა აღიწერებოდა სიდიდითა:-

86r მარჯვნივ, სინგურით: მეოთხე მეფე: ფარსმან მეოთხე მეფე მირდატ:-

88r მარჯვნივ: აშიაზე მინაწერები სტეფან-წმ[...] მირ[...]

89r მარჯვნივ: საგდუხტ

89v მარცხნივ: ებისკოპოსნი იოვანე. გრიგოლი. და ბასილი:,

89v მარცხნივ: ებისკოპოსი მობიდან:-

89v მარცხნივ: ებისკოპოსი მიქელ

90r მარჯვნივ: მეხუთე მირდატ჻

90v მარცხნივ: [...]ატ

92r მარჯვნივ: მიქელ ებისკოპოზი:- გამოსვლა ი[...]

94r მარჯვნივ: და[..]

102v მარცხნივ: ბალენდუხტ჻

117v ქვედა აშიაზე: ქართლის - ცხოვრება

118r ზედა აშიაზე, უკუღმა: დ უ დ უ ი

125v მარცხნივ: აშია [..]რმო[..]ლ[ე]ს

126v ზემოთ: ვი...

126v მარცხნივ: მამისა

133v მარცხნივ, სინგურით: პირველი. კო~ზი პეტრე:-

134r მარჯვნივ: ეს  შვილი

136v  მარცხნივ: ვახტანგის: სიმამრი: ლე~ნ: მაკელი: ლეონიდამ: ამ: ქორონიკონს: ტჟზ: ამდის: არის: წელიწადი: ათას: ას: ოთხმოცდა: რვა დავარაუდოდ ვახტანგის ხელითაა მიწერილი

138r მარჯვნივ: მეორე კ~ოზი სამოელ

138v მარცხნივ, სინგურით: ეკლესია წყაროს თავისა:-

138v მარცხნივ, სინგურით: მეორე. ბაკურ.

138v მარცხნივ, სინგურით: მეხუთე. ფარსმან჻

138v მარცხნივ, სინგურით: მესამე კოზი თავფეჩაგ:- დ~. კოზი ჩირმაგ

139r მარჯვნივ, სინგურით: :ვ~: ფარსმ[...]

139r მარჯვნივ, სინგურით: :ე~: კო~ზი

139r მარჯვნივ, სინგურით: :ვ~: კო~ზი

139v მარცხნივ: მირიამიდამ აქამომდე  გარდაჴდა წელნი: ორასნი: და მეფენი: ი~ბ: -სულხან-საბას ხელით

148r მარჯვნივ: ზ~. კო~ზი მაკ...რი:-~

148v მარცხნივ: აქ: წმიდის შუშანიკის ცხორება უნდა:-

149რ მარჯვნივ: :ჱ~:კო~ზი. სვიმ..

151v მარცხნივ: ..: კო~ზი სამოელ

153v მარცხნივ, სინგურით: ი~. კო~ზი სამოელ

153v მარცხნივ, სინგურით: ი~ა კო~ზი ბართლომე

156r მარჯვნივ, სინგურით: ი~ბ კო~ზი იოანე

156r მარჯვნივ, სინგურით: ი~გ კო~ზი ბაბილა

157r მარჯვნივ, სინგურით: იდ~ კო~ზი თაბორ

157r მარჯვნივ, სინგურით: ბ~: სტეფანოზ:

157v მარცხნივ: მოჰმედის გამოჩინებაჲ

160r მარჯვნივ, სინგურით: წ~ა. დავით და კოსტანტინე჻

164v მარცხნივ, სინგურით: ბ~არჩილ

180v მარცხნივ, სინგურით: ბ~: ადარნასე

183r მარჯვნივ, სინგურით: წ~ა გობრო[.

188r მარჯვნივ: მოქვი

191r მარჯვნივ, სინგურით: ბ~: ბაგრატ

196v მარცხნივ: ეფთვიმე ქართველი ბედია

199r ქვედა აშია: შშ შინი არია

202r მარჯვნივ, სინგურით: კოსტანტინე კეისარი ძმა ბასილისა

203r მარჯვნივ: ამის. გიო[რ]გის. ძე. და. ძმა. ბა[გრატ.] მეფისა ესე. დიმ[იტრი.] რომელი. აქ. დაუს[ვამ]თ. მის. ნათესავნ. იყო. ქმარი. მეფისა. დავი[თ.] [რო]მელი. მეორედ. [შერთ]ეს. თამარის. მესამე ბაგრატ

204r მარჯვნივ: რომანოზ კისარ ამის ჟამში იყო. წმიდა გიორგი მთაწმიდელი მთარგმნელი; თან ახლდა დედოფალს მარიამს: ქრისტეს აქათ: ჩჲჱ:

205v მარცხნივ: დემეტრე

206r მარჯვნივ: კვირიკე კახთ მეფე მოკლა ოვ[ს]მან

206v მარცხნივ: გაგიკ კახთ მეფე ..ტრა ვირის ...ცი ხუთას ..ამად

208v მარცხბნვ მიკვირს. მეფის. თამარის. ქმარს. ხომ. ამ. დემეტრეს. თესლისაგან. იყო. და რატომ. არ. დაწერეს. ან. რა. ხნისა. მოკვდა. და. ან. ვის. ქალთან. დარჩა. შვილი. ქვედა აშია მიკვ

209r მარჯვნივ: კალმახი [სულა ...............................................]

210r მარჯვნივ: კოსტაანტინე: მ. კეისარი მიხაილ მონამოხი჻

211r მარჯვნივ: არფასარ მეფე სპა....

216r მარცხნივ: [მ]ეორე გიორგი კ~ოზი: ქართლისა: [გა]ბრიელ: საფარელი: ..ლი. მოსისა: [..]ოველისიმოსე: [..]ველისიმოსი: ნოეესილისი: [მე]ფე: ბერძენთა: მიხა[ი]ლ: დისწული: გორგისა მეფისა:

217r მარჯვნივ: მორბევა ქართლისა მერ.....

220v მარცხნივ: [ა]ღსართან [მე]ფე კახეთისა:

221v მარცხნივ: კ~ზი

229r მარჯვნივ: ამისა ჟამთა შევიდენ მთარგმანებელნი წიგნთანი: ეფრემ მცირე: და თეოფილე: და არსენ იყალთოელი: და იოვანე ტაიჭის ძე: ქრისტეს აქათ: ქკს: ჩრ~ოდ:

229r ქვედა აშია წილი სამია

232v [..]რბიალაით ჟაჲთ ვი[დრ]ე ქურდევანამდი [.]იშტალანთამდე

249v მარცხნივ: მეორე დავით჻

250r მარჯვნივ: მესამე გიორგი

251r მარჯვნივ: დ[.....] [ან....] [დ....] [თი...]

257r მარჯვნივ: რუსუდან

258r მარჯვნივ: ანდრონიკე

258v მარცხნივ: [..]ს დისწული გიორგი მეფისა შარვანშა

259r მარჯვნივ: დიმიტრი ძე დავითისა჻

261rმარჯვნივ: აწ დაიწყო ცხორებათა მარისი:-

261v მარცხნივ: თამარ

262r მარჯვნივ: ბურდუხან

263v მარცხნივ: მოკუდა მეფე გიორგი

264r მარჯვნივ: მიქაელ

264r ქვედა აშია ჰჰჰ ჰაი სამია

268r მარჯვნივ: კოზი მი[ქ]ელე

270r მარჯვნივ:  ესე სახელები ასრ[ე] ეწერა დედასა დ[...]ფალი. და სხვა ს[..]ელებიცა ასრე ე[.]ერა არს: დედა ვითა აქა სწერია

271r ზედა აშია Lacune d’un feuillet [………]

271r მარჯვნივ: პირველი ქ[.]არი თამარ[.]

272r მარჯვნივ: ანდრია

273r მარჯვნივ: ალექსი

274v მარცხნივ: რ მიქაელ

278v ქვედა აშია  dassez au feuillet:, vous trouvezez la zeclame au suivant

279r ზედა აშია  ce Feuillet est proins pose: il doir être placé avaut le 1er du huistain ლ~ჱ, c’est à dire après les six feuilless suivants.

279v ქვედა აშია suivez au 7e. Feuillet aprè celui-ci

281r მარჯვნივ: მეორეს: ქრმის: ამბავი჻

281v  მარცხნივ: აქა. სცან. ბაგრატოვანობა. დავითისი. თუ. იყო. თუ. არა. დიმიტრის.  მექუსე. ნათესავი იყოო

283რ მარჯვნივ: კ~ოზი: მიქაელ჻

283r მაცხნივ ყუარყუარე: ქვედა აშია აქედამ ნახეთ თუ დადიანს რა მჭერია

285v ქვედა აშია suivez sur le 7e. Feuillet avaut celui-ci, qui est [..] ausc pasé.

286r მარჯვნივ: კ~ოზი

287v მარცხნივ: გიორგი ძე თამარისი:

288r მარგვნივ დაჲ თამარისა რუსუდან ძე თამარისი

292r ქვედა აშია ამას... ლმობიერ

292v ქვედა აშია ქურდვაჭარი: არჯყალას: ჯდების:

293r მარჯვნივ: ასფლატო

342r მარჯვნივ: დ~. გიორგი

358v მარცხნივ: აქა: წმიდა. შალვა. წამების. გვირგვინი. იდიდა

359r მარჯვნივ: აქა. იქორწ[ი]ნა. მეფემან რუსუდან. [ო]რტულის. მ[..]ლთან. და. მი[ს]განნ. იშვა. ნარინ. დავით. და თამარ. ყასდინ

364r მარჯვნივ: აქა. მბრწყინვალე. ძლევა. აჩვენეს. ქართველთა. და. მრავალნი. წამების. დიდებითა. იდიდნეს.

401r მარჯვნივ: დ~. დავით

410r ქვედა აშია პპპპპ ხუთია

414r ქვედა აშია ხ~ლო

416r მარჯვნივა გუან[ცა] დიმ[იტრი] გიორ[გი]

420r ქვედა აშია ვითარცა

421r მარჯვნივ: ნა[რ...]

421r მარცხნივ: [გვ]ანცა დედოფალი [მოკ]ლეს

428r მარჯვნივ: ჴორ[...] იოვ[...]

433r მარჯვნივ: დავით სუდ[....] რუსუდანის რუსუ

434v მარცხნივ: ....................... , ზედა კუთხეში მარჯვენა მხარეს .....................................................................................................................-სინგურით, წაშლილი, ამოკითხვა შეუძლებელია

436r მარჯვნივ: მეორე დიმიტრი჻

438v მარცხნივ: კარნუ ქალაქი აზრუმია჻

444r ქვედა აშია ტტტტტ ტარ ხუთი

452r მარჯვნივ: მეორე ვახტ[ანგ]

455r  მარჯვნივ: მეოთ[..] დავი[თ]

463r ქვედა აშია სამცხის ბატონის

468v შუა ფურცელზე ყოფილნი ჰყოს უფალმან ცხორებასა ნეტარსა. და შემდგომნი მყოფი ყოფადი ადიდოს ღ~თნ და მისცეს სამკვიდრებელი ვ~ა აბრაჰამს:- იყავნ ამინ

მ მიგებება კეთილისა მეფე სოლომონ-ხვეულად

ფურცლის ბოლოში მე ცოდვილი მპოვნე მყავ სულისა მოქმედელთა თანა დასტადიოსა ამას უცოდველად მავლინე სლვად მთისთად- ხვეულად

აქვს საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების მუზეუმის ბეჭედი-4r და 368v გვერდებზე

469r შუა ფურცელზე четыреста шестдесиять восем листов

ხელნაწერის თავში დართულ ნაწილში, სადაც ქართველთა წარმოშობაზეა საუბარი გვხვდება შეისწავე:

5r- **ადამს აქეთ ათას ორმოცდაორსა წელსა უკან იშვა ნოე. და შ~დ ექვსასისა წლისა იყო წყლით რღვნა.

† ადამს აქათ ათას შვიდას ოთხმოცდა ათვრამეტსა წელს უკან

5r- გვერდის ბოლოს * ბერდუჯის მდინარე, დებედა არის,

6r -გვერდის ბოლოს * მოვაკანი არის მცირეს ალაზნის ქვევით შესაყრისა, ვ~ე ზღუადმდე, მცირე ალაზანი ივერა არის,

†- ჱრეთი არის მცირეს ალაზნის აღმართ:

†ბ- ეგრისი არის ოდიში

8r -† ხუნანი გატეხილი ხიდის ციხეა,

8v * სკვირეთის მდინარე მაშავერეია,

11v [*ფარმოტ, ფარემუზ, † ადრაბადგანი, ადრიბეჯანია

12v * ადამს აქათ სამიათას სამოც წელს უკან იყო ნაბუქოდონოსორ,

13r † ბაამან, ადამს აქათ სამიათას ოთხას ორმოც და შვიდს წელს უკან განძლიერდა მეფობა სპარსთა. * ალექსანდრე ადამს აქათ სამიათას ექვსას სამოც და ორს წელს უკან იყო ალექსანდრე:

261r გვერდზე სტრიქონის შუაში გვხვდება გაურკვეველი სიმბოლო. რო,მელიც საცვარაუდოდ აბზაცის მიმანიშნებელია (ჯვარი ოთხი სერტილით)

204v, 205r, 265(1)r-265(1)v - ცარიელი ფურცლებია, დაუწერელია

 

ხელნაწრში გვხვდება თითოეული გვერდის ან ორი ერთმანეთის მომდევნო გვერდის დასათაურება იმ მეფეების სახელების მითითებით რომელთა ზეობის შესახებაცაა საუბარი იმავე გვერდზე. დასათაურება შესრულებულია გადამწერის ხელით:

17r-19v-ქართლოსიანი ფარნავაზ

20r-ქართლოსიანი ფარნავაზ ძე მისი მეფე მეორე საურმაგ

20v-ქართლოსიანი საურმაგ

21r-21v-ნებროთიანი მეფე მირვან

22r-22v-ფარნაჯომ ნებროთიანი

23r-არბაკუნიანი არბაკ. და არტაგ და ბარტონ

23v-24v-ბარტომ არბაკუნიანი

25r-25v-არბაკ არბაკუნიანი

26r-28v-ადერკი სომეხი არბაკუნიანი

29r-ამზასპ და დეროკი ძენი მათნი ფარსმან და მირდატ არბაკუნიანი

29v-31v-ფარსმან და მირდატ არბაკუნიანი

32r-35r-[..........................]

35v-38r-ასფაგურ სომეხი

38v-81r-მირიან ხოსროიანი

81v-82r-მირდატ ხოსროიანი

82v-85v-ვარზაბაქარ ხოსროიანი

86r-თარდატ ხოსროიანი

87r-მირდატ ხოსროიანი

88r-90r-არჩილ ხოსროიანი

91r-137v-ვახტანგ გორგასალი

138r-138v-დაჩი ხოსროიანი

139r-139v-ფარსმან ხოსროიანი

140r-140v-იოვანე ზედა ზადნელი

141r-141v-დავით გარესჯელი

142r-143v-შიო მღვიმელი

144r-144v-ისე წილკნელი

145r-147v-ანტონი მარტყოფელი

148r-ფარსმან ხოსროიანი

148v-149v-ბაკურ ხოსროიანი

150r-153r-გუარამ ბაგრატოანი

153v-155r-სტეფანოზ ბაგრატოანი

155v-156v-ადარნასე ხოსროიანი

157r-159r-სტეფანოზ ხოსროიანი

159v-164r-მირ და არჩილ ხოსროიანი

164v-170r-არჩილ ხოსროიანი

170v-172v-იოანე და ჯუამშერ ხოსროიანნი

173r-176r-აშოტ ბაგრატოანი

176v-177r-ბაგრატ ბაგრატოანი

177v-178r-გუარამ ბაგრატოანი

178v-მეფე აფხაზთა

179r-დავით ბაგრატოანი

179v-180r-ბაგრატოანნი

180v-181v-ადარნასე ბაგრატოანი

182r-183r-აგარიანნი

183v-190r-მეფე აფხაზთა

190v-198r-ბაგრატ ბაგრატოანი

198v-202v-გიორგი ბაგრატოანი

203r-216r-ბაგრატ ბაგრატოანი

216v-222r-გიორგი ბაგრატოანი

222v-248v-დავით აღმაშენებელი

249r-დიმიტრი ბაგრატოანი

249v-დავით ძე დიმიტრისი ბაგრატოანი

250r-264r-გიორგი ბაგრატოანი

264v-342r-მეფე თამარ

343v-347r-გიორგი ბაგრატოანი

347v-352v-ჩინგიზ ყაენი

353r-355r-ლაშა გ~ი ბაგრატოანი

355v-386r-რუსუდან ბაგრატოანი

386v-397v-მანგუ ყაენი

398r-ყუბულ ყაენი

398v-400v-ულო ყაენი

401r-402r-დავით და დავით ბაგრატოანი

402v-434r-დავით ბაგრატოანი

434v-452r-დიმიტრი ბაგრატოანი

452v-453v-ვახტანგ ბაგრატოანი

454r-458r-დავით ბაგრატოანი

 

 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ქაღალდი წითელი ტყავგადაკრული მუყაოს ყდა, ოქროცურვილი ფოთლოვანი ორნამენტით მოკაზმული.

ქაღალდი ჭვირნიშნიანი, ამ პერიოდისთვის დამახასიათებელი ჭვირნიშნებით: გვირგვინი ყურძნის მტევნით-18,20,23,25,26,28,29 და ა.შ.ფ.ფ

ლათინური ასოები PA-17,19,21,22,24,27 და ა.შ ფ.ფ.

ლათინური ასოები მართკუთხედში ჩასმული-41,42,45,46 და ა.შ ფ.ფ.


ფურცლების რაოდენობა
468
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერი რესტავრირებულია;

დასაწყისში ტექსტი (13 ფურცელი) აღდგენილია თეიმურაზ ბატონიშვილის მიერ.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

რექტო, ვერსო


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

ხელნაწერს აქვს სამმაგი პაგინაცია: არაბული რიცხვებით-მოგვიანო პერიოდისა, რვეულებრივი დანმორვა ანბანით (პირველადი ნუმერაცია) და ასევე რვეულებრივი დანომრვა მხედრული და ნუსხური დამწერლობით (ხელნაწერის დაზიანების შემდეგ, რაც ხელნაწერმა დაკარგა ზოგიერთი ფურცელი.


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

                შესავალი წიგნისა ამის ქართლის ცხოვრებისა. 

პატიოსანნო  და დიდებულნო ქართჱლნო, ჟამთა ვითარებისაგან

ქართლსა შინა  ქართლის _ ცხოვრება შემცირებულ _იყო ; ხ~

მეფემან ვახტანგ  ძემან  ლეონისამან და ძმის_წულმან მეფის გიო-

რგისამან , შევჰკრიბენ სწავლულნ კაცნი, და სხათა წერი-

ლთა და გუჯართაგან და რ~ლნიმე სხათა  ენათაგანცა გამო-

ჳღევით, და ესრეთ შევჰსთხზენით და აღვჰსწერეთ:

~~~~


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
5r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

და აწ გევედრები მე მოგვრიდო და უკსდგეს და უზომო ოქრო და ვეცხლი ჯო

რი და ცხენი მოგცეთ ისმინა  ბექამან და აღიღო განძი ურიცხვი სპერ

ით და გაბრუნდა და ბაბერდით და ძლევა შემოსილი მობრუნდა დამოეგ

ებნეს კარნუ ქალაქით მთავარნი და მოართვეს მათცა ძღვენი ალაფი  და

არცარა მათ ავნო და ესრეთ ბრწყინვალე ძლევა მიანიჭა ღ~თნ ბექასა და

მოვიდეს შინა საქონლითა უძლეველითა: :- 


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
468v
ციტატა

მამა წმიდა ისე მოწაფე წმიდის მამის იოვანესი. რომლისა არა უწყით  მშობელი. არცა ალაგი სადაურობისა: თვინიერ ეს ვიცით თანა მოჰყვა იოვანესა და მრავლითა იძულებითა ქართლისა კათალიკოზმან აკურთხა მღრდელმთავრად.


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ციტატა
144r
ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
ქართლის ცხოვრება, ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით
შექმნის თარიღი წლიდან
1709
შექმნის თარიღი წლამდე
1709
ავტორი
ს. ყაუხჩიშვილი
ავტორის სქესი
მამრ.
ავტორის დაბადების ადგილი
ქუთაისი
ავტორის დაბადების თარიღი
1895-10-14
ავტორის საცხოვრებელი ადგილი
თბილისი
ავტორის განათლება
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ავტორის პროფესია
ფილოლოგი, ისტორიკოსი, ბიზანტინოლოგი
გამომცემელი
ს. ყაუხჩიშვილი
გამოცემის ადგილი
თბილისი
გამოცემის თარიღი
1955
რედაქტორი
ს. ყაუხჩიშვილი
ტომების/ნომრების რაოდენობა
1
გვერდების რაოდენობა
463
წვდომა
თავისუფალი