ზოგადი ინფორმაცია
პროექტის კოდი:
A-707
პროექტის დამფინანსებელი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის პასუხისმგებელი პირი:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ორგანიზაცია:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პროექტის ზოგადი აღწერა

პროექტი ქართლის ცხოვრების” პარალელური კორპუსი განხორციელდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტში. იგი მოიცავს ქართლის ცხოვრების ხელნაწერების ვარიანტებს, მათ ნათარგმნ ვერსიებს ძველ სომხურად, ინგლისურად და სხვა ენებზე. 

 

 

ინფორმაცია ხელნაწერის შესახებ
შენახვის ადგილი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
საცავის სახელწოდება
ქართულ ხელნაწერთა საცავი
კოლექციის სახელწოდება
A
დამატებითი საიდ. კოდი, კატალოგის ნომერი
A-707
ხელნაწერის სახელწოდება
ცხორებ~ ჲ და მოქალქებ~ჲ და ღუაწლი წ~ისა და ღირსისა დედისა ჩ~ნისა ნინოჲსი რ~ნ ქადაგა ქ~ე ღ~ი ჩ~ნი ქ~ყნსა ჩრდილოეთისასა და გ~ნნთლა ნათეს~ვი ქართველთ~ჲ
გვერდი, რომელზეც გვხვდება სახელწოდება
1r
ხელნაწერის ენა
ქართული
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლიდან
1101
ხელნაწერის შექმნის თარიღი რაღაც წლამდე
1200
ხელის აღწერა

ხელნაწერი გადაწერილია მწყობრი ხელით


სკრიპტის აღწერა

ნუსხური, საზედაო ასოები ასომთავრულით 


სიგანე
24
სიმაღლე
30
მინაწერები

ამის მწერალსა დწყლ[.....] ნდენ ღმერთმან ამინ. უფალო უფალო დულ~რმწუნს [.......] ვ[..]ნ მისნი

3r: გვერდის აშიაზე მიწერილია: წმიდა ნინო.

5v:  ისწავლე ბერძნულისაგან და ჭეშმარიებისა მომთხრობელთა კაცთა:

6r: აქ აკლია.

13v: მ[....ს] დაწყება წმიდისა ნინოის [თარგმანებათა ნეტარძი მას ვინც ეღირა[....]

17v:  ვა[....] კე თა შენა [........] აწ დ. ვითისა სა[..ე......ნა] (ნუსხურად)

 

 


ობიექტის ფორმა, გრაგნილი
სხვა
მასალა, ქაღალდი
ქაღალდი
მასალის დამატებითი აღწერა

ხელნაწერი რესტავრირებული, ჩასმული წითელ მუყაოს ყდაში. 

 


ფურცლების რაოდენობა
18
ხელნაწერის მდგომარეობა

ხელნაწერში არის ბევრი დაზიანებული ადგილი, რომელიც ძალიან რთულად ან საერთოდ არ იკითხება.


ხელნაწერის ფურცლების დანომრვის აღწერა

რექტო, ვერსო

 

 


ფურცლების თანმიმდევრობის დახასიათება

თანმიმდევრული


ხელნაწერის საწყისი სტრიქონი

ხორებ~ ჲ და მოქალქებ~ჲ და

ღუაწლი წ~ისა და ღი

რსისა დედისა ჩ~ნისა ნინ

ოჲსი რ~ნ ქადაგა ქ~ე

ღ~ი ჩ~ნი ქ~ყნსა ჩრდილო

ეთისასა და გ~ნნთლა ნა

თეს~ვი ქართველთ~ჲ გ~კხ:


გვერდი, რომელზეც გვხვდება კოლოფონი
1r
ხელნაწერის ბოლო სტრიქონი

წ~რმოუთხრობდით სადიდე

ბლ~დ ღ~ისა და პ~ტივად მისსა

რ~ლისაჲ არს დ~ბაჲ


გვერდი, რომელზეც გვხვდება ბოლო სტრიქონი
18v
ინფორმაცია ხელნაწერის ბეჭდური გამოცემის შესახებ
ტექსტის სახელწოდება
ცხოვრება წმიდა ნინოსი
ჟურნალის ან კრებულის სახელწოდება
საეკლესიო მუზეუმის გამოცემა, N10, არ. ქუთათელაძის სტამბა
შექმნის თარიღი წლიდან
1902
შექმნის თარიღი წლამდე
1902
შექმნის ადგილი
ტფილისი
გამომცემელი
საეკლესიო მუზეუმის გამოცემა
გამოცემის ადგილი
ტფილისი
გამოცემის თარიღი
1902
ტომების/ნომრების რაოდენობა
1
გვერდების რაოდენობა
52
წვდომა
თავისუფალი
გამავრცელებელი
არ. ქუთათელაძის სტამბა N10