პუბლიკაციები

book
პუბლიკაცია: ვეფხისტყაოსანი
ავტორი: შოთა რუსთაველი

პროექტის საერთო ხელმძღვანელი: ნ. დობორჯგინიძე, პროფესორი, ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტის დირექტორი პროექტის მთავარი კოორდინატორი და მორფოლოგიურ ანალიზატორზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელი: ი. ლობჟანიძე, პროფესორი

book
პუბლიკაცია: ვეფხისტყაოსანი
ავტორი: შოთა რუსთაველი

პროექტის საერთო ხელმძღვანელი: ნ. დობორჯგინიძე, პროფესორი, ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტის დირექტორი პროექტის მთავარი კოორდინატორი და მორფოლოგიურ ანალიზატორზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელი: ი. ლობჟანიძე, პროფესორი

ციტირების წესი

ახალი და თანამედროვე ქართული ენის ქვეკორპუსი მოიცავს ლინგვისტურად ანოტირებულ ტექსტებს 1832 წლიდან 2012 წლამდე. ტექსტების ლინგვისტური ანოტირება განხორციელდა თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიური ანალიზატორის გამოყენებით, რომელიც შეიქმნა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ილიას უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. ამ ეტაპზე მუშავდება ლინგვისტური და ტექნოლოგიური სტანდარტები ძველი და საშუალი ქართული ენის მოდელირებისთვის. ძველი და საშუალი ქართული ენის ქვეკორპუსები აგებულია, ერთი მხრივ, სხვა ენებთან და კულტურებთან ქართულის ურთიერთობისა (ბერძნული, სირიული, ქრისტიანული არაბული, სომხური) და, მეორე მხრივ, ქართული სამწერლობო-მთარგმნელობითი სკოლების (წინაათონური, ათონური, ანტიოქიური, ქართული ელინოფილური და ა.შ.)

ახალი და თანამედროვე ქართული ენის ქვეკორპუსი მოიცავს ლინგვისტურად ანოტირებულ ტექსტებს 1832 წლიდან 2012 წლამდე. ტექსტების ლინგვისტური ანოტირება განხორციელდა თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგიური ანალიზატორის გამოყენებით, რომელიც შეიქმნა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ილიას უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. ამ ეტაპზე მუშავდება ლინგვისტური და ტექნოლოგიური სტანდარტები ძველი და საშუალი ქართული ენის მოდელირებისთვის. ძველი და საშუალი ქართული ენის ქვეკორპუსები აგებულია, ერთი მხრივ, სხვა ენებთან და კულტურებთან ქართულის ურთიერთობისა (ბერძნული, სირიული, ქრისტიანული არაბული, სომხური) და, მეორე მხრივ, ქართული სამწერლობო-მთარგმნელობითი სკოლების (წინაათონური, ათონური, ანტიოქიური, ქართული ელინოფილური და ა.შ.)