S-1512
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (S-1512)
გადამწერი:
დავით რეკტორი
გვერდი:
359r
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
S-1515
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (S-1515)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
36r
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
S-1586
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (S-1586)
გადამწერი:
დაიჩოქი პეტრე ტაბლიაშვილი
გვერდი:
53v
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
S-1675.a
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (S-1675.a)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
2r
წელი/საუკუნე:
XVII-XVIII სს.
S-1727
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (S-1727)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
27v
წელი/საუკუნე:
1837 წ.
S-2304
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (S-2304)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
2r
წელი/საუკუნე:
XVIII ს.
S-2315
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (S-2315)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
110
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
S-2781
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (S-2781)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
160
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
S-2829
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (S-2829)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
1v
წელი/საუკუნე:
1688 წ.
... (S-305), 6r; © ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (S-305)
გადამწერი:
იოვანე იოსების ძის ლარაძე
გვერდი:
6r
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
S-3077
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (S-3077)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
49r
წელი/საუკუნე:
XVIII ს.
S-3430
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (S-3430)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
83r
წელი/საუკუნე:
XIX ს.

Pages