Q-1210
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (Q-1210)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
65r
წელი/საუკუნე:
1831 წ.
Q-1321
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (Q-1321)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
36v
წელი/საუკუნე:
XVIII ს.
Q-1335
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (Q-1335)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
116r
წელი/საუკუნე:
XVIII ს.
Q-1369
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (Q-1369)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
39v
წელი/საუკუნე:
1823 წ.
Q-1443
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (Q-1443)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
31r
წელი/საუკუნე:
1838 წ.
... (Q-1541), 3r; © ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (Q-1541)
გადამწერი:
ნიკოლოზ ჩოფიკაშვილი
გვერდი:
3r
წელი/საუკუნე:
1712 წ.
Q-1565
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (Q-1565)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
65r
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
Q-200
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (Q-200)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
v
წელი/საუკუნე:
XIX – XX სს.
Q-239
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (Q-239)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
6r
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
Q-246
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (Q-246)
გადამწერი:
ხარების ღ~თისმშობლის მონასტრის იკონომოსო ნიკიფორე
გვერდი:
36v
წელი/საუკუნე:
1867 წ.
Q-261
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (Q-261)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
1r
წელი/საუკუნე:
XVII ს.
Q-279
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (Q-279)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
49v
წელი/საუკუნე:
1826 წ.

Pages