H-1279
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (H-1279)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
52r
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
H-1280
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (H-1280)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
61v
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
H-167
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (H-167)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
55r
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
H-1839
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (H-1839)
გადამწერი:
აზნაური ქუთათელის გიორგის ძის გლახუა
გვერდი:
107v
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
H-1959
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (H-1959)
გადამწერი:
ხოსია ჯაფრანი
გვერდი:
1v
წელი/საუკუნე:
1887 წ.
H-2052
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (H-2052)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
2r
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
H-2055
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (H-2055)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
71r
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
... (H-2074), 98v; © ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (H-2074)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
98v
წელი/საუკუნე:
XVI-XVII სს.
H-2323
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (H-2323)
გადამწერი:
ონოფრე კანდელაკი
გვერდი:
97r
წელი/საუკუნე:
1806 წ.
H-2610
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (H-2610)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
101v
წელი/საუკუნე:
XVIII ს.
H-2850
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (H-2850)
გადამწერი:
უცნობი
გვერდი:
113r
წელი/საუკუნე:
XIX ს.
H-288
კატეგორია:
კალიგრაფია
ხელნაწერი: ... (H-288)
გადამწერი:
დაიჩოქი ზაქარია გაგუნოვი
გვერდი:
3r
წელი/საუკუნე:
1829 წ.

Pages