ხელნაწერი: .... (H-1759)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ვეფხის - ტყაოსანი (Q-799)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ვეფხისტყაოსანი (Q-483)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: იამბიკო ესე თქმული რუსთავლისა... (S-3686)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (S-2781)
გადამწერი:
ჯვრის მამის მდივანი გიორგი მიჟერივეჯი
წელი:
XIX ს.
ხელნაწერი: ... (H-1959)
გადამწერი:
ხოსია ჯაფრანი
წელი:
1887 წ.
ხელნაწერი: ... (A-859)
გადამწერი:
სოლომონ ონინოკოვი
წელი:
1841 წ.
ხელნაწერი: ... (S-1727)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
1837 წ.
ხელნაწერი: ... (H-66)
გადამწერი:
თავად ნიკოლოზ ამილახვაროვის კნეინა ნინო
წელი:
1832 წ.
ხელნაწერი: ... (H-403)
გადამწერი:
მანოელ ჩარკვიანი
წელი:
1818 წ.
ხელნაწერი: ... (პარიზული ხელნაწერი 12)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
1811 წ.
ხელნაწერი: ... (H-302)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
1803 წ.
ხელნაწერი: ... (Q-1541)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
1712 წ.
ხელნაწერი: ... (ვახტანგ VI-ის ხელნაწერი)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
1712 წ.
ხელნაწერი: ... (H-54)
გადამწერი:
ბეგთაბეგი
წელი:
1680 წ.
ხელნაწერი: ... (H-757)
გადამწერი:
მუშრიბი გასპარ ბაღდასარიშვილი
წელი:
1671 წ.
ხელნაწერი: ... (H-599)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
1646 წ.
ხელნაწერი: ... (ქუთაისური ხელნაწერი 8)
გადამწერი:
უცნობი

Pages