ძიება კორპუსში

ზუსტი ფორმით ძებნა
გრამატიკული ფორმით ძებნა
1

მეტყველების ნაწილი

 1. არსებითი სახელი
 2. საზოგადო
 3. საკუთარი
 4. სულიერი
 5. უსულო
 6. ზედსართავი სახელი
 7. რიცხვითი სახელი
 8. რაოდენობითი რიცხვითი სახელი
 9. რიგობითი რიცხვითი სახელი
 10. წილობითი რიცხვითი სახელი
 11. ნაცვალსახელი
 12. პირის ნაცვალსახელი
 13. ჩვენებითი ნაცვალსახელი
 14. კუთვნილებითი ნაცვალსახელი
 15. განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელი
 16. კითხვითი ნაცვალსახელი
 17. მიმართებითი ნაცვალსახელი
 18. უკუქცევითი ნაცვალსახელი
 19. ურთიერთობითი ნაცვალსახელი
 20. უარყოფითი ნაცვალსახელი
 21. განსაზღვრებითი ნაცვალსახელი
 22. კავშირი
 23. მაერთებელი კავშირი
 24. მაქვემდებარებელი კავშირი
 25. ნაწილაკი
 26. კითხვითი ნაწილაკი
 27. მიმართებითი ნაწილაკი
 28. უკუთქმითი ნაწილაკი
 29. სიტყვა-სიტყვითი ნაწილაკი
 30. დადებითი ნაწილაკი
 31. გაძლიერებითი ნაწილაკი
 32. განუსაზღვრელობითი ნაწილაკი
 33. უარყოფითი ნაწილაკი
 34. ზმნიზედა
 35. ადგილის ზმნიზედა
 36. დროის ზმნიზედა
 37. ვითარების ზმნიზედა
 38. ზომა-ოდენობის ზმნიზედა
 39. მიზეზის  ზმნიზედა
 40. მიზნის ზმნიზედა
 41. კითხვითი ზმნიზედა
 42. მიმართებითი ზმნიზედა
 43. თანდებული
 44. შორისდებული
 45. ზმნა
 46. საწყისი
 47. მიმღეობა

საკუთარი სახელი შინაარსის მიხედვით

 1. სახელი
 2. გვარი
 3. გეოგრაფიული სახელი

რიცხვი

 1. მხოლობითი რიცხვი
 2. მრავლობითი  რიცხვი

ბრუნვა

 1. სახელობითი ბრუნვა
 2. მოთხრობითი ბრუნვა
 3. მიცემითი ბრუნვა
 4. ნათესაობითი ბრუნვა
 5. მოქმედებითი ბრუნვა
 6. ვითარებითი ბრუნვა
 7. წოდებითი ბრუნვა

ხარისხი

 1. დადებითი ხარისხი
 2. ოდნაობითი ხარისხი
 3. უფროობითი ხარისხი

რიცხვითი სისტემა

 1. რიცხვითი ფორმა
 2. ციფრული ფორმა
 3. ანბანური ფორმა
 4. რომაული ფრომა

პირი

 1. პირველი პირი
 2. მეორე პირი
 3. მესამე პირი

დიათეზა

 1. პირველი დიათეზა
 2. მეორე დიათეზა
 3. მესამე დიათეზა

ზმნის ტიპი

 1. რელ. სტატიკური
 2. სტატიკური
 3. დინამიკური
 4. რელ. დინამიკური

გარდამავლობა

 1. გარდაუვალი
 2. გარდამავალი
 3. ირიბ-გარდამავალი
 4. ინვერსიული

გვარი

 1. აქტივი
 2. ავტოაქტივი
 3. ირიბი აქტივი
 4. ინაქტივი
 5. პასივი
 6. ავტოპასივი

ასპექტი

 1. სრული ასპექტი
 2. უსრული ასპექტი

პირიანობა

 1. პირველი სუბიექტური პირი, მხოლობითი
 2. მეორე სუბიექტური პირი, მხოლობითი
 3. მესამე სუბიექტური პირი, მხოლობითი
 4. პირველი სუბიექტური პირი, მრავლობითი
 5. მეორე სუბიექტური პირი, მრავლობითი
 6. მესამე სუბიექტური პირი, მრავლობითი
 7. პირველი სუბიექტური პირი, ბენეფიციარი, მხოლობითი
 8. მეორე სუბიექტური პირი, მხოლობითი
 9. მესამე სუბიექტური პირი, მხოლობითი
 10. პირველი სუბიექტური პირი, მრავლობითი
 11. მეორე სუბიექტური პირი, მრავლობითი
 12. მესამე სუბიექტური პირი, მრავლობითი
 13. პირველი სუბიექტური პირი, კაუზატორი, მხოლობითი
 14. მეორე სუბიექტური პირი, მხოლობითი
 15. მესამე სუბიექტური პირი, მხოლობითი
 16. პირველი სუბიექტური პირი, მრავლობითი
 17. მეორე სუბიექტური პირი, მრავლობითი
 18. მესამე სუბიექტური პირი, მრავლობითი
 19. პირველი პირდაპირი ობიექტური პირი, მხოლობითი
 20. მეორე პირდაპირი ობიექტური პირი, მხოლობითი
 21. მესამე პირდაპირი ობიექტური პირი, მხოლობითი
 22. პირველი პირდაპირი ობიექტური პირი, მრავლობითი
 23. მეორე პირდაპირი ობიექტური პირი, მრავლობითი
 24. მესამე პირდაპირი ობიექტური პირი, მრავლობითი
 25. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, ბენეფიციარი
 26. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, ბენეფიციარი, მხოლობითი
 27. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, ბენეფიციარი, მრავლობითი
 28. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, ბენეფიციარი
 29. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, ბენეფიციარი, მხოლობითი
 30. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, ბენეფიციარი, მრავლობითი
 31. მესამე ირიბ-ობიექტური პირი, ბენეფიციარი
 32. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, ლოკატივი
 33. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, ლოკატივი, მხოლობითი
 34. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, ლოკატივი , მრავლობითი
 35. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, ლოკატივი
 36. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, ლოკატივი, მხოლობითი
 37. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, ლოკატივი, მრავლობითი
 38. მესამე ირიბ-ობიექტური პირი, ლოკატივი
 39. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, ადრესატი
 40. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, ადრესატი , მხოლობითი
 41. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, ადრესატი, მრავლობითი
 42. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, ადრესატი
 43. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, ადრესატი , მხოლობითი
 44. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, ადრესატი , მრავლობითი
 45. მესამე ირიბ-ობიექტური პირი, ადრესატი
 46. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, კაუზატივი
 47. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, კაუზატივი, მხოლობითი
 48. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, კაუზატივი, მრავლობითი
 49. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, კაუზატივი
 50. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, კაუზატივი, მხოლობითი
 51. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, კაუზატივი, მრავლობითი
 52. მესამე ირიბ-ობიექტური პირი, კაუზატივი
 53. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, პაციენსი
 54. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, პაციენსი, მხოლობითი
 55. პირველი ირიბ-ობიექტური პირი, პაციენსი, მრავლობითი
 56. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, პაციენსი
 57. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, პაციენსი, მხოლობითი
 58. მეორე ირიბ-ობიექტური პირი, პაციენსი, მრავლობითი
 59. მესამე ირიბ-ობიექტური პირი, პაციენსი

დრო/მწკრივი

 1. აწმყო
 2. უწყვეტელი (ნამყო უსრული)
 3. აწმყოს კავშირებითი
 4. მყოფადი
 5. ხოლმეობით-პირობითი
 6. მყოფადის კავშირებითი
 7. წყვეტილი
 8. მეორე კავშირებითი
 9. ბრძანებითი
 10. პირველი რეზულტატივი
 11. მეორე რეზულტატივი
 12. მესამე კავშირებითი

კლიტიკები

 1. პირველი პირის ნათქვამის განმეორება
 2. პირველი პირის დანაბარი სიტყვა, რომელიც მეორე პირმა მესამე პირს უნდა გადასცეს
 3. მესამე პირის ნათქვამი
 4. ემფატიკური ხმოვანი
 5. თანდებული
 6. თანდებული, ვით
 7. თანდებული, თან
 8. თანდებული, ზე
 9. თანდებული, ში
 10. თანდებული, თვის
 11. თანდებული, გან
 12. თანდებული, კენ
 13. თანდებული, ურთ
 14. თანდებული, დან
 15. თანდებული, მდე
 16. ნაწილაკი
 17. დამხმარე ზმნა, 3 პირი

სხვა

 1. აბრევიატურა
 2. უცხოენოვანი სიტყვები