1
2
3
4
5
ხელნაწერი: ... (W-27)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVII ს.
ხელნაწერი: ... (W-17)
გადამწერი:
უცნობი
წელი:
XVII ს.